Over ons

Wie is Comite Schone Lucht – Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wie is Comité Schone Lucht

Het burgerinitiatief Comité Schone Lucht (CSL) leidt sinds 2018, ism met vele binnen- en buitenlandse NGO’s, wetenschappers en bewonersgroepen, actief campagne voor schone lucht in het debat over Klimaat, Milieu en Energie

CSL strijdt specifiek tegen biomassaverbranding als vorm van gesubsidieerde hernieuwbare energie. Belangrijkste bezwaren zijn: 1. Luchtverontreiniging door extra uitstoot van stikstof, CO2 (hoger dan kolen), fijnstof e.a. zorgwekkende stoffen; 2 Natuurvernietiging en afname (bedreigde) dieren door sterk toegenomen bos- en kaalkap in EU&daarbuiten VS; 3. Ontmoediging verduurzaming (fossiele) industrie. Door ingezette duurzaamheidssubsidies SDE (16 miljard op EU niveau) voor biomassa wordt industrie niet gestimuleerd op zoek te gaan naar echte duurzame vormen van energie en niet structureel en substantieel ingezet op energiebesparing, elektrificatie, hergebruik en recycling.
Ze doet dit door non-stop te functioneren als intermediair tussen politiek, (bosbouw&energie) sector en wetenschap en op ludieke wijze actuele ontwikkelingen te vertalen naar de samenleving via A. (social) media optredens; B lokale, regionale en (inter)nationale acties; C petities; D opiniestukken; E (praktijk)reportages en documentaires met als doel kennis&bewustzijn te vergroten mbt noodzaak vermindering uitstoot, luchtverontreiniging en natuurvernietiging en daarmee bewoners te mobiliseren maatschappelijk en politiek actief te zijn. CSL is ontstaan vanuit grassroots en werd in 2018 opgericht door bewoners uit IJburg in protest tegen de geplande biomassacentrale van Vattenfall (Diemen). Binnen 6 maanden was zij regionaal en (inter)nationaal actief door actieve samenwerking met bewonersgroepen, NGO’s en wetenschappers. Vandaag de dag is CSL uitgegroeid tot het gezicht van NL en een van de leidende stemmen in Europa m.b.t. de campagne voor schone lucht en behoud van bossen en biodiversiteit.

Wat hebben we bereikt?
CSL heeft door intensieve samenwerking met bewoners & NGO’s in afgelopen 5 jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd. Hiermee bewerkstelligt ze een groot bereik in de samenleving en invloed in politiek, zowel in NL als Brussel. Dit blijkt uit de volgende opbrengsten, onder meer: 1.Samenwerking NGO’s NL >110, EU >181; 2.Opiniestukken (inter)nationale dagbladen >64; 3.Protestacties >45; 5.Petities NL >30K, Petitie EU >240K; 3. Documentaire Houtkoorts, views >143K. Effecten: A. Zowel SER advies (2020) als B. Commissie Remkes (2020) concluderen noodzaak tot zsm afbouwen biomassaverbranding oiv aanhoudende campagne CSL. Waar 5 jaar geleden de verbranding van biomassa nog door de politiek werd gezien als oplossing voor het behalen klimaatdoelen, erkent Klimaatminister (EZK) Rob Jetten onder directe invloed van CSL (petitie 280k), de duurzaamheidsproblematiek met biomassaverbranding. Hierom zet het kabinet vorig jaar per direct nieuwe subsidies stop voor houtige biomassa. Criteria zowel D. EU Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED3.2023) als E. NL Kamerbrief beleidsinzet biogrondstoffen (2023) werd mede oiv campagne CSL aangescherpt. CSL zal ook deelnemen aan de F. komende RondeTafelGesprekken Biomassa in Tweede Kamer op 15 juni a.s.2023.

Wat voegt Comité Schone Lucht toe?
CSL is een inspirerend voorbeeld gebleken voor vele burgerinitiatieven in zowel NL & EU die strijden tegen biomassacentrales in hun regio. Maar ook voor burgercomités in herkomstlanden (Baltische Staten, VS) die campagnevoeren ism CSL tegen zowel desastreuze effecten bos- en kaalkap voor export als de schending mensenrechten en milieuverontreiniging. Het biomassadebat is dusdanig gepolariseerd dat veel media hun vingers er niet meer aan durven branden. In plaats van open debat, krijgen natuur-ngo’s, waaronder Comité Schone Lucht, regelmatig te maken met negatieve bejegening, framing en intimidatie vanuit industrie. Om deze reden is het ecologisch perspectief vanuit natuurbeschermers essentieel. Grote reguliere milieuorganisaties waren tussen 2016-2021 geen actieve deelnemer in de biomassadiscussie door gebondenheid aan duurzaamheidsconvenant met industrie. CSL sprong in dit gat, brak de discussie open en gefungeerde als voorloper. Door de paradigmaverschuiving mbt biomassa (van biomassa als oplossing 2000-2020 naar biomassa als duurzaamheidsprobleem en stopzetting nieuwe biomassasubsidies 2022), grotendeels bewerkstelligd door CSL, worden politieke ontwikkelingen in NL nauwlettend gevolgd door industrie. Ook vanuit omringende EU-lidstaten; China, Japan, Engeland, Australië & Amerika wordt meegekeken. Multinationals vrezen reputatieschade door boze burgers, zoals onder meer Vattenfall.NL overkwam door acties CSL (Gezamenlijke NGO brandbrief icm protestacties in Amsterdam, Berlijn & Zweden in 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023). Om deze redenen, en vwb monitoring implementatie duurzaamheidsbeleid energie voor effecten Klimaat & Natuur, is voorzetting van CSL ism het (inter)nationale netwerk broodnodig.

Hoe kunnen burgers een bijdrage leveren?
Als je burgers vraagt wat hun individuele invloed is op het Klimaat zullen de meesten waarschijnlijk  zeggen: geen of minimale invloed. CSL wil graag deze voortrekkersrol (blijven) spelen door burgers en met name jongeren een stem te geven. Hierdoor kan de klimaatagenda van onderaf worden beïnvloed ipv door top-down politiek-industriële mechanismen. Juist omdat Schone Lucht lastig hanteerbaar en voorstelbaar te maken is in een handelingsperspectief, is het inspireren en mobiliseren van burgers vanuit een gedeelde noodzaak/ gevoel van urgentie, cruciaal. Door je hierbij niet alleen te focussen op het probleem maar ook op de oplossingen, kun je de stem van CSL versterken en hiermee bijdragen aan het realiseren van haar doelstelling: schone lucht voor mens, dier en natuur.

Informatie ANBI status
Naam van de instelling: Comité Schone Lucht
RSIN nummer: 860550783
Contactgegevens van de instelling: contact@comiteschonelucht.nl, (+31)0641514330.

Doelstelling van de instelling (zie tevens beleidsplan):
1. Het doel van de stichting is om van de primaire levensbehoefte aan schone lucht een grondrecht te maken.
2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk zijn.
3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door samen te werken met andere actiegroepen en organisaties door middel van publieksvriendelijke acties en campagnes, informatie-voorziening, distributie- en lobbyactiviteiten.
De huidige campagne van de Stichting is gericht op het stoppen van biomassaverbranding voor energieopwekking.

Hoofdlijnen van beleidsplan (zie tevens beleidsplan):
CSL fungeert non-stop als intermediair tussen de politiek, de (bosbouw & energie) sector en de wetenschap, en vertaalt actuele ontwikkelingen met betrekking tot verbetering van de luchtkwaliteit en het stoppen van biomassaverbranding in het bijzonder op een aansprekende manier naar de samenleving via:
a. (sociale) media optredens;
b. lokale, regionale en (inter)nationale acties;
c. petities. Verzoek- en bezwaarschriften. Brieven aan Nederlandse en Europese politiek;
d. opiniestukken in de media en persberichten;
e. (praktijk)reportages en documentaires.
Met als doel de kennis en het bewustzijn te vergroten over de noodzaak om emissies, luchtvervuiling en natuurvernietiging terug te dringen en daarmee bewoners te mobiliseren om sociaal en politiek actief te zijn.

Bestuur
Comité Schone Lucht heeft een voltallig onbezoldigd bestuur.
Voorzitter: Fenna Swart.
Secretaris/ penningmeester: Maarten Visschers.
Algemeen bestuurslid: Joseph Scorsello.

Uitgeoefende activiteiten en financiele verantwoording

ANBI status Stichting Comité Schone Lucht
Stichting Comite Schone Lucht heeft ANBI status.

Uw gift wordt enorm gewaardeerd! Dankzij donaties kunnen we in actie komen. We zetten ons in voor schone lucht, bossen en biodiversiteit, zodat onze kinderen ook op een leefbare aarde kunnen leven. Vindt u Schone Lucht en een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur ook belangrijk? Dan kunt u hier doneren.

Stichting Comité Schone Lucht is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. De ANBI status is toegekend met ingang van 1 januari 2023. U kunt op deze pagina van de Belastingdienst onze ANBI status verifiëren. U vult dan in het bovenste invulveld  ‘Stichting Comite Schone Lucht’ in en drukt op de knop ‘Toon Resultaten’. Dan ziet u onze Stichting opkomen.

Fiscaal nummer of RSIN van Comité Schone Lucht: 860550783. Dit betekent dat Stichting Comité Schone Lucht geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan onze Stichting aftrekbaar. U kunt uw belastingvoordeel met een eenvoudig hulpmiddel hier berekenen. Verder informatie zoals statuten en beleidsplan vindt u hier.

This site is registered on wpml.org as a development site.