De Raad van State fluit provincie Noord Holland terug en zet een streep door de milieuvergunning van de geplande Vattenfall biomassacentrale in Diemen.

Na jaren van strijd én onderbouwing heeft het recht gisteren gezegevierd.

Comité Schone Lucht is samen met partner NGO’s de strijd aangegaan tegen de komst van biomassacentrales. Bij de strijd tegen de komst van de biomassacentrale Diemen van Vattenfall staan we nu op flinke voorsprong. Een grote overwinning uit naam van het klimaat, onze bossen, luchtkwaliteit, onze kinderen en onszelf!

De Raad van State oordeelde:

Vattenfall heeft ten onrechte geen milieueffectrapport ingediend bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de #biomassacentrale. De omgevingsvergunning moet daarom worden ingetrokken.

Omdat de Raad niet kon uitsluiten dat de houtresten en daarmee de houtpellets voor de beoordeling van de MER-plicht als afvalstof moesten worden aangemerkt, had de Raad de biomassacentrale moeten kwalificeren als installatie voor de verbranding van ongevaarlijk afval onderworpen aan MER.

Samenvattend

Dit statement gaat over de biomassacentrale die Vattenfall in Diemen wil realiseren. In die centrale centrale wil Vattenfall houtpellets, gemaakt van houtresten, verbranden. In deze zaak werd de Afdeling geconfronteerd met de vraag of het terecht was dat er voor deze centrale geen milieueffectrapportage was opgesteld. Een dergelijk milieueffectrapport is verplicht als de centrale moet worden aangemerkt als “installatie voor de verbranding van niet-gevaarlijk afval” en die centrale een capaciteit heeft van meer dan 100 ton per dag. Niet ter discussie staat dat de houtpellets geen gevaarlijk afval zijn. Ook staat niet ter discussie dat de biomassacentrale een capaciteit heeft van ruim 100 ton per dag. In geschil is of de houtresten, en in het verlengde daarvan de houtpellets, afval zijn. Om dit te bepalen is het van belang om te weten of degene van wie de houtresten waaruit de houtpellets zijn gemaakt, deze wil afvoeren. De bedoeling van die ‘houder’ is immers bepalend voor de vraag of die houtresten als afvalstof in de zin van de wet- en regelgeving op het gebied van de milieueffectrapportage moeten worden aangemerkt.

In dit geval heeft Vattenfall onvoldoende concrete informatie verstrekt aan Gedeputeerde Staten over de herkomst van de houtresten waaruit de pellets zijn gemaakt, en over de bedoeling van de houder daarvan. Daarom kon de Raad niet uitsluiten dat de houtresten en daarmee de houtpellets als afvalstof zouden moeten worden aangemerkt. Door het ontbreken van voldoende concrete informatie heeft de Commissie ook niet kunnen beoordelen of de houtpellets als bijproduct kunnen worden aangemerkt en dus toch geen afval zijn. De Commissie kon evenmin vaststellen dat de einde-afvalfase was bereikt. Dit kan worden bereikt wanneer het afval een nuttige toepassing heeft ondergaan en voldoet aan specifieke criteria, die op Europees of nationaal niveau zijn vastgesteld. In dit geval zijn deze criteria niet vastgesteld.

Na jaren van strijd én onderbouwing heeft het recht gisteren zegegevierd.

Comité Schone Lucht is samen met partner NGO’s de strijd aangegaan tegen de komst van biomassacentrales en hebben deze gewonnen uit naam van onze ecologie, luchtkwaliteit, kinderen en onszelf…

Het andere goede nieuws; onafhankelijke bewegingen vanuit de samenleving kunnen het verschil maken..wij danken jullie allen voor alle steun en berichten.  Wij zullen ons hier ook de komende tijd voor in blijven zetten door politieke partijen te bezoeken, internationaal onderzoek te ondersteunen, en te blijven publiceren en verbinden voor de andere 200 biomassacentrales die nog gepland zijn.

WAAROM?

  1. Biomassacentrales leiden tot boskap en ecocide, terwijl we juist méér bossen nodig hebben tegen klimaatverandering.
  2. Biomassaverbranding is vervuilender dan kolen -en gascentrales bij elkaar opgeteld. Ook stuiten ze zeer ongezonde luchtvervuilende stoffen uit.
  3. Biomassacentrale leiden tot overlast voor omwonende, door o.a. luchtvervuiling, maar ook stank.
  4. De route is omstreden. Omdat Nederland onvoldoende biomassa en hout heeft, wordt dit over de hele wereld naar Nederland verscheept en gedistribueerd
  5. Energie opwekking door houtverbranding is inefficiënt.
  6. Het is nu of nooit…

…maar we zijn er nog niet.

De biomassacentrale van Diemen staat niet op zichzelf. Ondanks de belofte van de overheid om geen nieuwe vergunningen uit te geven, staan er nog 200 op de planning én lijkt de trukendoos nog niet op.

Fenna Swart, Comité Schone Lucht

Sluit je aan.
Alle expertise is welkom.
Stuur een mail of volg ons voor de laatste ontwikkelingen!