Aan: Anna Borg, CEO Vattenfall
Copy: Martijn Hagens (CEO Vattenfall Nederland), Alexander Van Ofwegen (directeur Warmte Vattenfall Nederland), Tanja Wielgoss (voorzitter van de Raad van Bestuur Vattenfall Warmte Berlin AG), Karl-Petter Thorwaldsson (minister van Handel, Industrie en Innovatie, Zweden)

Betreft: Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) Vattenfall op 28 april 2022

Datum: 13 april 2022

Geachte mevrouw Borg,

Namens vijftien milieuorganisaties uit vijf landen willen wij aan u onze expliciete bezwaren kenbaar maken over de voortdurende afhankelijkheid van Vattenfall van fossiele brandstoffen voor energieopwekking in het algemeen, en over de uitbreiding van biomassaverbranding in het bijzonder. Dat is onverenigbaar met de Overeenkomst van Parijs.

Vattenfall’s motto ‘fossielvrij leven binnen één generatie’ weerspiegelt niet de realiteit en de ernst van de klimaatcrisis. Zoals het IPCC-rapport “Global Warming of 1.5 graden” duidelijk maakt, hebben we slechts jaren, geen decennia, de tijd om de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer drastisch te verminderen. Het drastisch verminderen van de uitstoot van broeikasgassen vereist een snelle uitfasering van alle koolstofhoudende brandstoffen. Naast fossiele brandstoffen betekent dat ook de verbranding van houtige biomassa en afvalverbranding. Bij het verbranden van hout voor energie wordt meer koolstofdioxide uitgestoten dan bij het verbranden van kolen. Zelfs wanneer nieuwe bomen uiteindelijk teruggroeien en de uitgestoten koolstof in de toekomst vastleggen, zal dit te lang duren om bij te dragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden.

Het verbranden van houtige biomassa voor energie leidt tot het verlies van soorten
en biodiversiteit. Dat brengt de stabiliteit van ecosystemen wereldwijd in gevaar. Bovendien verslechtert de verbranding van houtige biomassa de luchtkwaliteit door de uitstoot van fijn stof, stikstofoxiden en andere vervuilende stoffen. Dit alles werkt zowel klimaatmitigatie als -adaptatie tegen.

Dit is het moment om een rechtvaardige energietransitie te ondersteunen op basis van daadwerkelijk CO2-vrije hernieuwbare energie zoals wind-, zonne- en geothermische energie, evenals energiebesparing en efficiëntie.

De plannen van Vattenfall om biomassaverbranding uit te breiden, druist in tegen hetgeen er op dit moment noodzakelijk is. We moeten de uitstoot van broeikasgassen verminderen en tegelijkertijd de koolstofopslag in het bos vergroten. Het verbranden van houtige biomassa leidt tot het tegenovergestelde. De komende beslissende jaren zal biomassaverbranding de CO2-uitstoot vergroten en de koolstofopslag in het bos verkleinen. Het verbranden van hout verergert zowel de klimaat- als biodiversiteitscrisis.

De oorlog van Poetin tegen Oekraïne heeft eens te meer de gevaren benadrukt van het vertrouwen op een eindig energiesysteem op basis van koolstofhoudende brandstoffen. Tevens wijst het ons op de noodzaak om snel de energietransitie die de klimaatcrisis al van ons vereist, te implementeren. In dit verband willen we erop wijzen dat Vattenfall vanaf 12 april nog gas met een gemiddeld aandeel van 40% van Rusland inkoopt. Hoewel het nog steeds kolenleveringen ontvangt, heeft Vattenfall alleen toegezegd geen nieuwe contracten voor inkoop van kolen uit Rusland af te sluiten.

Tegen deze achtergrond roepen wij u, mevrouw Borg, dringend op tot het volgende:

➢  Annulering van alle plannen om nieuwe biomassaverbrandingsinstallaties te bouwen (inclusief in Diemen en Berlijn), Annulering van alle plannen om de hoeveelheid hout die in bestaande installaties wordt verbrand te verhogen.

➢  Stopzetting door Vattenfall van zijn handelsactiviteiten in houtpellets en houtshreds;

➢  Stopzetting van alle inkoop van gas en kolen uit Rusland;

➢  Onmiddellijke uitfasering van Vattenfall’s huidige kolen-, gas-, biomassa- en afvalverbrandingsportfolio, als onderdeel van een bredere energietransitie die afhankelijk is van energiebesparing en schone, CO2-vrije hernieuwbare energie.

We ontvangen graag uw reactie vóór aanvang van de AVA van Vattenfall op 28 april 2022, as.

Dank u,

Almuth Ernsting, Biofuelwatch, VK/ VS
Rita Frost, Dogwood Alliance, VS
Sophie Bastable en Peg Putt, The Forests, Climate and Biomass Working Group (EPN) Fenna Swart, Comité Schone Lucht, Nederland
Johan Vollenbroek, Mobilisation for the Environment, Nederland
Maarten Visschers, Leefmilieu, Nederland
Fred Vos, Duurzaam Dorp Diemen, Nederland
Lina Burnelius, Protect the Forest, Zweden
Anton Foley, Fridays For Future Sweden, Zweden
Uwe Hiksch, NaturFreunde Deutschlands, Duitsland
Jana Ballenthien, ROBIN WOOD, Duitsland
Sascha Müller-Kraenner, Deutsche Umwelthilfe, Duitsland
Lisa Kadel, Kohleausstieg Berlin, Duitsland
Leif Miller, NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.), Duitsland
Sommer Ackerman, Luonto-Liitto, Finland
Isabelle Axelsson, Europe Beyond Burning, Europa