Schaarse biomassa hoogwaardig inzetten

Op basis van nieuw onderzoek dat vandaag door WWF-EU1 is gepubliceerd, zijn een zestal Europese beleidsmaatregelen geïdentificeerd die zeer strijdig en inconsistent zijn met de Europese klimaatdoelstellingen. Deze maatregelen belemmeren actief een snelle reductie van de noodzakelijke CO2-uitstoot. Bovenaan de lijst staat het gebruik van biomassa als brandstof. Hiermee wordt bevestigd wat Comité Schone Lucht in samenwerking met haar lokale, regionale en (inter)nationale collega-natuur- en bosbeschermers al jaren aangeeft.

“De Nederlandse politiek dient de conclusies van dit internationale rapport als uitgangspunt te nemen voor klimaat- en natuurbeleid. Dat wil zeggen: stoppen met biomassaverbranding voor energie en met het gebruik van biotransportbrandstoffen in vervoer. De schaarse biomassa dient ingezet te worden voor hoogwaardige toepassingen (bouwmaterialen en biogebaseerde kwaliteitsproducten). Bovenal moeten bossen beschermd worden tegen ontbossing.”

Fenna Swart, voorzitter Comité Schone Lucht

Boemerangeffect door toepassing in andere beleidsvelden 
Meest uitgesproken, bovenaan de lijst betreft het Europese bio-energiebeleid (verbranding van biomassa voor energie in REDIII en biotransportbrandstoffen). Het rapport stelt dat het blijven stimuleren van het verbranden van bomen en gewassen voor energie de klimaatverandering versnelt in plaats van vertraagt. Ook benadrukt WWF-EU dat de schade die het bio-energiebeleid veroorzaakt, wordt vergroot vanwege de sterke mate waarin er op wordt vertrouwd in ander Europees beleid, zoals het ETS (CO2-handelssysteem), de ESR2, ReFuelEU Aviation (biotransportbrandstoffen in luchtvaart), FuelEU Maritime (biotransportbrandstoffen in scheepvaart) en de taxonomie voor duurzame financiering.

Nog dit jaar beoordeling consistentie klimaatbeleid
Hoewel Brussel de afgelopen jaren vooruitgang heeft geboekt bij het terugdringen van de uitstoot, vereist de steeds groter wordende klimaatcrisis veel snellere actie in alle sectoren, en vooral consistentie in EU-beleid. In deze context is het uiterst belangrijk dat de Europese Commissie op grond van de EU-klimaatwet verplicht is om (uiterlijk dit najaar) te beoordelen of maatregelen van de Unie consistent zijn met het bereiken van klimaatneutraliteit en dat, waar inconsistenties worden aangetroffen, de noodzakelijke maatregelen worden genomen in overeenstemming met de Verdragen.

Contact:
Comité Schone Lucht, +31 6 415 14 330 | comiteschonelucht.nl

Lees ook:
www.bnnvara.nl/joop/artikelen/ondanks-verkiezingsbeloften-is-nederland-nog-steeds-koploper-bossen-verbranden-onder-de-noemer-biomassa

Bijlage: schematisch weergegeven conclusies rapport WWF-EU (zie Pdf)