Ook Nederland houdt rug niet recht: failliet van bossen wereldwijd lijkt onomkeerbaar ingezet

BRUSSEL | De Europese Ministerraad1Ministerraad voor Transport, Telecommunicatie en Energie https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2022/06/27/ is er niet in geslaagd om biomassaverbranding in de EU-richtlijn hernieuwbare energie (RED) aan te scherpen. Integendeel, het voorstel van de Raad vandaag verzwakt de hervormingen, door de Europese Commissie vorig jaar voorgesteld, nog meer. Deze uitkomst is een overwinning voor Frans Timmermans die altijd heeft gezegd ‘niet zonder biomassa te kunnen om de klimaatdoelen te halen’. Voor Comité Schone Lucht2ism met de internationale coalitie tegen biomassa forestdefenders.eu die in de afgelopen 4 jaar aanhoudend campagne heeft gevoerd tegen grootschalige houtimport, is dit een grote teleurstelling: ‘hiermee wordt ruim 4 jaar campagne tegen de destructie van bossen, de vervuiling van lucht en hypocrisie in de (internationale) politiek ten aanzien van papieren CO2 reductie ‘bijna’ in een klap van tafel geveegd. Bijna, omdat wetenschap en samenleving inmiddels wel beter zijn geïnformeerd en zich niet meer in de luren laat leggen door economisch opportunisme vanuit industrie en politiek, ongeacht het besluit van de Europese ministers’3comiteschonelucht.nl/open-letter-to-members-of-the-dutch-house-of-representatives-committee-for-economic-affairs-and-climate-and-to-minister-for-climate-and-energy-mr-jetten4forestdefenders.eu/proposed-eu-bioenergy-rules-are-empty-green-rhetoric.

“Wetenschappers en NGO’s vragen zich af waarom de Raad de wetenschap negeert. Het staat buiten kijf dat het verbranden van hout meer CO2 uitstoot dan fossiele brandstoffen en dat deze impact decennia tot eeuwen aanhoudt. Hier in Nederland zien we een exponentiële toename van het gebruik van houtpellets voor zogenaamde hernieuwbare energie. Voor deze pellets worden bossen in de Baltische staten en, onder meer, de VS vernietigd. De Raad maakt geen einde aan de financiële stimulans voor het kappen en verbranden van bossen. Dit betekent het failliet van onze bossen met onomkeerbare gevolgen voor klimaat, natuur en luchtkwaliteit”, aldus Fenna Swart van CSL.


Contact
Comité Schone Lucht, 06-41514330 | https://comiteschonelucht.nl/


Comité Schone Lucht5comiteschonelucht.nl heeft i.s.m met de Internationale Coalitie6forestdefenders.eu een gedetailleerde analyse7forestdefenders.eu/wp-content/uploads/2022/06/Backgrounder-on-Council-RED-proposal-June-27-2022.pdf gemaakt van het voorstel vandaag van de Europese ministerraad. De volgende, door de Europese Commissie voorgestelde hervormingen, zijn vandaag in EU ministerraad afgezwakt

Schrappen brede bosbescherming
De Raad schrapt brede bescherming voor oerbossen, natuurlijke bossen en bossen met biodiversiteit. Het zwakt het voorstel van de Commissie om oerbossen en specifieke biodiverse bossen te beschermen tegen het oogsten van biomassa door het eisen van gerichte beschermingsmaatregelen, af.
Terugdraaien verbod biomassa uit drooggelegde beboste veengebieden
Het verbod op het droogleggen van beboste veengebieden voor de oogst van bosbiomassa wordt weer teruggedraaid. De Raad schrapt het voorstel van de Commissie om bosbiomassa afkomstig van drooggelegde veengebieden onder de Richtlijn hernieuwbare energie niet toe te staan. Biomassa uit landbouwgebieden in drooggelegde veengebieden is al niet toegestaan;
Omzeilen Europese natuurwetgeving
De Raad doet afstand van belangrijke bescherming in de Europese natuurwetgeving. Het voegt een bepaling toe die automatisch afziet van natuurbescherming in de Vogel- , Habitat- en Waterrichtlijn, “in het belang van de volksgezondheid en veiligheid”. Zo omzeilt het bijvoorbeeld de bepalingen in de Vogelrichtlijn die houtkap tijdens het broedseizoen verbiedt;
Afzwakking cascadebeginsel
Het aangenomen voorstel zwakt het cascadebeginsel af. Het schrapt de oproep van de Commissie voor een zogenoemde gedelegeerde handeling8ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_nl om het cascadebeginsel toe te passen. Het cascadebeginsel helpt om de druk op bossen te verminderen door ervoor te zorgen dat biomassa eerst wordt gebruikt voor hoogwaardige materiaaltoepassing (zoals constructiemateriaal voor de bouw, bijvoorbeeld houtvezelplaten). Verbranding van biomassa is bij het cascadebeginsel de allerlaatste stap.

Commentaar van andere Europese NGO’s
De productie van pellets is goed voor een vijfde van het totale verbruik van dennen, hoewel het slechts 3% van de exportwaarde van de pijnboomproducten vertegenwoordigt. Dit soort onevenredige gevolgen is precies waarom we bosbiomassa uit de RED moeten halen en het cascadeprincipe voor biomassa moeten implementeren.” Nuno Forner van NGO Zero,

“Bossen in Estland zijn nu een netto bron van CO2-emissies naar de atmosfeer. Dit komt deels door overexploitatie van bossen door de houtpelletindustrie. Wat is er nodig voor beleidsmakers om deze voortdurende bosvernietiging te stoppen?” Liina Steinberg van Save Estonia’s Forests:

Vervolg biomassa
Stemming Industrie- en Milieucommissie
Het volgende besluit over de herziening van de Richtlijn hernieuwbare energie zal medio juli plaatsvinden in de Industriecommissie (ITRE) van het Europees Parlement (EP). Het is van essentieel belang dat leden van de Industriecommissie de negatieve koers van de Raad corrigeren door de voorstellen van de Milieucommissie van het EP te onderschrijven. De Milieucommissie stelt dat primaire bosbiomassa niet kan meetellen voor de RED- doelstellingen en geen miljarden euro’s aan jaarlijkse subsidies kan krijgen. Ook dient al het hout te worden gebruikt volgens een EU-breed toegepast strikt cascadeprincipe, aldus de Milieucommissie.

Eindstemming Europees parlement
De eindstemming van het EP wordt medio september verwacht. Comité Schone Lucht en de Internationale Coalitie Forest Defenders roept Europarlementariërs op om de wetenschap te volgen, niet de bio-energielobby.

————————————————————————

CONTACT pers & media
Comité Schone Lucht, 06-41514330 | https://comiteschonelucht.nl/