“Biomassaverbranding met CO2-afvang en opslag is onbewezen techniek, peperduur, zeer energieslurpend, en desastreus voor bossen en natuur. De wetenschap geeft dit al heel lang aan.” Dat stelt Comité Schone Lucht (CSL) naar aanleiding van het initiatief van energiebedrijf RWE Eemshaven om na 2030 haar kolencentrale volledig op biomassa met afvang en opslag van CO2 te laten draaien. Samen met buitenlandse bosbeschermingsorganisaties reageerde het Comité op de start van een mer-procedure voor de ombouw van de RWE kolencentrale.

In september kondigde RWE kolencentrale Eemshaven aan een milieu-effectrapport (MER) op te stellen voor de ombouw van de kolencentrale naar 100% biomassaverbranding waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen (afgekort BECCS1BECCS staat voor BioEnergy with Carbon Capture and Storage
).2https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-10703/terinzagelegging. 13 september 2023 ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van Milieu-effectrapport/ vergunningaanvraag BECCS RWE. CSL en buitenlandse bosbeschermingsorganisaties uit de VS en de Baltische staten hebben direct een zienswijze hierover ingediend bij bevoegd gezag provincie Groningen. In de zienswijze gaan zij uitgebreid in op de desastreuze effecten van het onzalige plan van RWE voor klimaat, biodiversiteit en luchtkwaliteit3Zienswijze Comité Schone Lucht, Dogwoodalliance en Save Estonia’s Forests (dd 24 oktober 2023) op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Milieu-effectapport (MER) “Aanpassing RWE kolencentrale naar 100% biomassa en CO2-afvang”.. Daarbij haalt CSL de vele wetenschappelijke onderzoeken en rapporten aan waar in wordt gegaan op de desastreuze effecten.

Verdrievoudiging import biomassa
Jaarlijks wil RWE maar liefst 6 miljoen ton biomassa verbranden. Uitgaande van de verbranding van hout betekent dat binnen 7 jaar het gehele Nederlandse bos zou zijn kaalgekapt en verbrand4Jaarlijks 6 miljoen ton hout verbranden vereist een kaalkap van 60.000 hectare bos per jaar. Uitgaande van een houtoogst van 100 ton hout per hectare bij kaalkap. Het Nederlandse bos heeb een oppervlakte van 370.000 hectare. Dat houdt in dat binnen 7 jaar het Nederlandse bos zou zijn kaalgekapt als het Nederlandse bos zou worden gebruikt voor een biomassacentrale van RWE Eemshaven die voor 100% op biomassa draait. https://www.bnnvara.nl/joop/arHkelen/ondanks-verkiezingsbeloben-is-nederland-nog-steeds-koploper-bossen-verbranden-onder-de- noemer-biomassa. De biomassa zal uit de bossen van de Baltische staten en het zuid-oosten van de VS komen. Deze bossen worden nu al zwaar aangetast door de jaarlijkse import van 3.5 miljoen ton biomassa voor de huidige bijstook in de vier Nederlandse kolencentrales. Het initiatief van RWE Eemshaven zou deze hoeveelheid verdrievoudigen.

Juist geen CO2-stofzuiger
In haar commentaar haalt CSL de vele wetenschappelijke onderzoeken en rapporten aan waarbij wordt gesteld dat de zogenaamde ‘klimaatmaatregel’ BECCS juist CO2 uitstoot in plaats van afvangt. Zo gaf wetenschapper dr. Tim Searchinger van de Princeton Universiteit (VS) tijdens het Rondetafelgesprek biomassa op 15 juni jl in de Tweede Kamer dit nog eens klip en klaar aan5https://comiteschonelucht.nl/wp-content/uploads/2023/07/1-dr.-Timothy-Searchinger_230615-def-PosHon-paper-Tim-Searchinger- Princeton-University-VS-RTG-Biomassa.pdf. Bij BECCS ziet de energiesector met opzet een aantal grote CO2-emissies over het hoofd. Daardoor wordt biomassaverbranding met CO2-afvang en opslag ten onrechte CO2-negaKef genoemd. De energiesector laat de volgende grote CO2-emissies bewust achterwege (zie ook bijlage 3):

  1. voorafgaande aan biomassaverbranding vinden CO2-verliezen in de keten plaats. Bij de kaalkap van bos vindt bodemoxydaKe plaats. Het maken en drogen van houtpellets vergt energie, en het transport vanuit de VS en de BalKsche staten ook. Deze CO2 wordt niet afgevangen. Volgens Searchinger bedraagt dit ongeveer de helb van de CO2-uitstoot over de gehele keten (van kap tot en met verbranding).
  2. het afvangen en opslaan van CO2 bij biomassaverbranding kost veel energie. Ongeveer een derde deel van de energie die wordt opgewekt bij de houtverbranding. Daarbij komt dat het rendement van CO2-afvang geen 100%, maar 80-90% zal bedragen.
  3. biomassaverbranding is op zich al niet CO2-neutraal, wat de energiesector echter wel beweert. De hergroei van aangeplante bomen duurt 50 tot 100 jaar. Het CO2 uit de lucht halen door bomen – het stofzuigereffect – treedt pas na vele decennia op. Tenminste als aanplant of regeneraKe van gekapte bossen ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Verklaring wetenschappers
Een groep van ongeveer 90 wetenschappers heeb dit in 2021 ook aan de Britse regering verklaard naar aanleiding van het voornemen van ‘s werelds grootste biomassacentrale Drax (7 miljoen ton biomassaverbranding per jaar) om CO2-afvang en -opslag te bouwen. Iets dat nog niet is gebeurd vanwege de zeer hoge kosten6https://comiteschonelucht.nl/broeikasgasverwijdering-verklaring-van-wetenschappers-en-economen/ https://sites.tubs.edu/gdae/files/2021/07/A-Statement-by-ScienHsts-on-BECCS-FINAL-for-Submission-with-signatures.pdf.

Volkomen onbewezen techniek
In haar zienswijze stelt CSL dat de afvang en opslag van CO2 bij biomassaverbranding een volstrekt onbewezen techniek is. CO2-afvang bij een aantal pilotprojecten bij kolencentrales zijn vanwege technische en financiële problemen voorKjdig gestopt. Ook de Verenigde NaKes, het InsKtute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) wijzen de BECCS-technologie af (zie bijlage 2).

CSL vraagt aan de provincie Groningen om in het milieu-effectrapport van RWE een zeer grondige analyse van CO2-afvang en -opslagprojecten te laten maken.

Bijlagen:
1. Zienswijze CSL cs mbt NRD BECCUS RWE Eemshaven
2. Studies en rapportages over avererechtse werking BECCS 3. GeschemaDseerde weergave CO2-emissies BECCS

1. Zienswijze CSL cs mbt NRD BECCUS RWE Eemshaven

Link naar zienswijze CSL cs (dd 24 oktober 2023) mbt tot het vast te stellen advies voor de reikwijdte en het detailniveau voor het MER “Aanpassing RWE kolencentrale naar 100% biomassa en CO2- afvang”. Comité Schone Lucht, Dogwood Alliance (VS) en Save Estonia’s Forests.

2. Studies en rapportages over avererechtse werking BECCS

Verenigde Naties: https://www.eenews.net/articles/u-n-slams-carbon-removal-as-unproven-and-risky/

IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis): https://ieefa.org/resources/carbon-capture-remains-risky-investment-achieving-decarbonisation: “De energiesector had de slechtste resultaten: twee mislukten en één werd stilgelegd. Er is niet één succesvol project in deze sector.”

NRDC (VS): https://www.nrdc.org/resources/bad-biomass-bet-why-leading-approach-biomass-energy-carbon-capture-and-storage-isnt

FERN: https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2022/Six_problems_with_BECCS_-_2022.pdf
https://natuurenmilieu.nl/nieuws-artikel/onderzoek-naar-methodes-om-co2-uit-de-lucht-te-halen-technologische-opties-beperkt/

3. GeschemaIseerde weergave CO2-emissies BECCS

FERN, 2022

Geschematiseerde weergave CO2-emissies BECCS