Volgens Comite Schone Lucht is het betreurenswaardig dat de Tweede Kamer vandaag, ondanks hun verkeizingsprogramma’s, het niet in meerderheid heeft aangedurfd, biomassaverbranding en BECCS als oneigenlijke klimaatmaatregel af te wijzen1debatdirect.tweedekamer.nl/2024-01-16/stemmingen/plenaire-zaal/stemmingen-15-05/onderwerp. De gevolgen voor klimaat, bossen, biodiversiteit en onze luchtkwaliteit zijn funest.

De Tweede Kamer had vandaag de mogelijkheid om biomassaverbranding niet langer aan te merken als duurzaam maar als feitelijke ‘’greenwashing-praktijk’’ (motie PVV). Daarnaast had zij de mogelijkheid om de klimaatmaatregel ‘biomassa-energie gecombineerd met CO2-afvang en -opslag’ kortweg ‘BECCS’ genoemd af te wijzen en hiermee de stimulering en facilitering via subsidies stop te zetten (motie Partij voor de Dieren en SP). Het is cruciaal voor haar geloofwaardigheid dat de overheid dit soort oneigenlijke klimaatmaatregelen niet langer ondersteunt. BECCS is een onbewezen techniek, zeer duur, stoot juist meer CO2 uit en vaagt bossen weg door de enorme hoeveeheid hout die nodig is om onze kolencentrales te vullen2www.bnnvara.nl/joop/artikelen/ondanks-verkiezingsbeloften-is-nederland-nog-steeds-koploper-bossen-verbranden-onder-de-noemer-biomassa. Onze bossen, biodiversiteit en luchtkwaliteit moeten beschermd te worden tegen biomassaverbranding. Hout dient alleen hoogwaardig te worden toegepast en niet te worden verbrand, conform het SER advies uit 2020. In het verlengde van de onmiddellijke subsidiestop op alle nieuwe biomassasubsidies vorig jaar door minister Jetten, was de verwachting hoog bij natuurorganisaties in binnen- en buitenland (EU, VS en VK) waar dezelfde controversiele discussie op de politieke agenda staat. Nederland, die nog steeds in de top 3 staat van ’s werelds grootste subsidiegever en biomassastoker, had vandaag de kans om hiermee op de troepen vooruit te lopen en hiermee de toon te zetten. Maar de strijd is nog niet verloren. Samen met burgers, wetenschap en binnen- en buitenlandse bosbeschermingsorganisaties gaan wij door totdat deze wanpraktijk gestopt wordt. Dit roer gaat om.”

Comité Schone Lucht

Inhoud moties
De moties Kops (PVV)3Motie Kops: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z20694&did=2023D50755 verzoekt de regering biomassa als greenwashing te bestempelen. De motie Teunissen (PvdD) en Beckerman (SP)4Motie Teunissen en Beckerman:
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z20696&did=2023D50757
verzoekt de regering BECCS voor kolencentrales op geen enkele wijze te stimuleren of te faciliteren. BECCS is de afkorting voor biomassaverbranding in een kolencentrale waarbij de onstane CO2 wordt afgevangen en opgeslagen5BECCS Bioenergy with carbon capture and storage.. De motie constateert dat hout afkomstig uit Europese bossen grootschalig wordt geïmporteerd en stelt dat het grootschalig importeren en verbranden van hout niet duurzaam is (zie bijlage).

Ook in hun verkiezingsprogramma’s nam het overgrote deel van de partijen afstand van biomassaverbranding en BECCS6www.bnnvara.nl/joop/artikelen/ondanks-verkiezingsbeloften-is-nederland-nog-steeds-koploper-bossen-verbranden-onder-de-noemer-biomassa7comiteschonelucht.nl/biomassaverbranding-afgewezen-door-veel-politieke-partijen. Het is steeds meer tot de politiek doorgedrongen dat biomassaverbranding veel meer kwaad voor klimaat en biodiversiteit doet, dan goed. Zeer veel wetenschappelijke studies hebben dit reeds aangetoond8comiteschonelucht.nl/averechtse-klimaatoplossing-en-valse-belofte-beccs;
comiteschonelucht.nl/broeikasgasverwijdering-verklaring-van-wetenschappers-en-economen;
comiteschonelucht.nl/rwe-energiecentrale-eemshaven-volledig-op-biomassa-is-desastreus.
.

Contactpersoon pers & media

Fenna Swart | Voorzitter Comite Schone Lucht (Clean Air Committee) |
T. +31 (06) 415 14330 | E: fennaswart25@gmail.com | W: www.comiteschonelucht.nl

Bijlagen

1. Inhoud van de twee anti-biomassamoties
1. Motie Kops, PVV (voorgesteld 20 dec 2023): De Kamer verzoekt de regering biomassa als greenwashing te bestempelen
(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z20694&did=2023D50755).

2. Motie Teunissen (PvdD) en Beckerman (SP): De Kamer verzoekt de regering BECCS voor kolencentrales op geen enkele wijze te stimuleren of te faciliteren
(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z20696&did=2023D50757).

3. Overzicht standpunten biomassaverbranding in verkiezingsprogramma’s politieke partijen (verkiezingen november 2023)