Nederland voldoet niet aan EU eisen bio-energie

Een van de belangrijkste conclusies uit een nieuw rapport van vier internationale natuurorganisaties Comité Schone Lucht (NL), BIRDLIFE (INT), FERN (EU) en NRDC (VS), is dat het ontwerp Nederlandse Klimaat- en Energieplan op het onderdeel bio-energie niet voldoet aan de eisen van de EU Richtlijn hernieuwbare energie (RED III). Het ‘National Energy and Climate Plan’ (NEKP) omvat de doelen en hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid van elke EU lidstaat voor de jaren 2021 – 2030. Ook bevat het plan beleid dat volgt uit Europese verplichtingen. Comité Schone Lucht heeft minister Rob Jetten op de hoogte gesteld van deze tekortkomingen en hem, namens de vier organisaties, dringend verzocht de eisen van de EU na te komen.

Geen evaluatie effecten op koolstofvoorraad
Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat in het ontwerp Nederlandse Klimaat- en Energieplan onder meer het beleid ontbreekt mbt het effect van de houtoogst voor energieopwekking op de koolstofopslag van Nederlandse bossen. De nieuwe Richtlijn eist het verstrekken van nauwkeurige informatie over de biomassa voor energieopwekking die lidstaten in eigen land uit bossen oogsten, en het effect van die oogst op de koolstofvoorraad van hun bossen. Zonder significante verbeteringen van het NEKP zal Nederland niet aan de wettelijke EU eisen kunnen voldoen.

Nederland verzuimt kwantificering bosoogst en maatregelen herstel koolstofvoorraad
Uit het rapport blijkt dat het Nederlandse kader niet het gebruik van binnenlandse bosbiomassa kwantificeert, noch de impact van het gebruik van geoogste bosbiomassa op de koolstofput. Het kader stelt dat de omvang hiervan tegen 2030 zal toenemen als gevolg van bebossing. Maar Nederland verzuimt concreet te maken met welke maatregelen de doelstelling van 10% bosuitbreiding (37.000 hectare) in 2030 ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Nederland heeft in 2020 zich ten doel gesteld om het areaal bos in 2030 met 10% (37.000 hectare) te hebben uitgebreid. Van deze uitbreiding is tot op dit moment nog niets gerealiseerd. Het definitieve plan dient uiterlijk 30 juni 2024 bij de Europese Commissie te zijn ingediend.


Bijlage: achtergrond & context

Brief aan minister over tekortkomingen van het concept Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan (concept INEK) op het onderdeel ‘oogst van binnenlandse biomassa voor energieopwekking en het effect op het koolstofreservoir van Nederlandse bossen’ is hier te vinden;

Rapport ‘Beoordeling Nationale Energie en Klimaatplannen Mei 2024. Het rapport van Comité Schone Lucht, Birdlife, NRDC, FERN is hier te vinden. LULUCF (Landuse, Land Use Change and Forestry) staat voor Landgebruik, Verandering in landgebruik en Bosbouw. LULUCF omvat de inventarisatie van de uitstoot en verwijderingen van broeikasgassen als gevolg van landgebruik (zoals landbouw), veranderingen in landgebruik en bosbouwactiviteiten;

De beoordeling van Nederland in tabelvorm (zie rapport):

Aanbevelingen Europese Commissie mbt verbetering concept NEKPs EU lidstaten
De aanbevelingen voor verbetering van de concept Nationale Energie en Klimaatplannen van alle lidstaten van de Europese Commissie dd 18 december 2023 is hier te vinden:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6622
https://commission.europa.eu/publications/commission-recommendation-assessment-swd-and-factsheet-draft-updated-national-energy-and-climate_en