Geachte minister Rob Jetten,

CC:  Coördinator INEK Minister LNV, dhr. P. Adema; Staatssecretaris Infrastructuur en Water, mevr. V. Heijne; Commissie EZK, I en W en LNV;  dhr. M. Crevecoeur, dhr. B. Heukels, ministerie EZK ; mevr. C. van Calkhoven, ministerie Infractructuur en Water; dhr. Z. Starmans,  ministerie LNV, eerste en tweede kamerleden

Bijgaand sturen wij, Comité Schone Lucht i.s.m. hieronder genoemde internationale partners uit de EU en VS, u een brief waarin we u dringend oproepen om het definitieve Nederlandse Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK)[1] aan te passen met volledige en correcte gegevens als het gaat om bosbiomassa voor energieproductie. Hierbij willen wij u expliciet vragen om de  relatie tussen biomassaverbranding en de negatieve gevolgen hiervan voor koolstofopslag in bossen en de Nederlandse landsector navolgbaar in kaart te brengen.

Deze oproep is in lijn met die van de Europese Commissie die Nederland aanbeveelt projecties op te nemen van vraag en aanbod van biomassa per sector, gegevens over import en de bron van bosbiomassa.[2]Het moet een beoordeling omvatten van het binnenlandse aanbod van bosbiomassa en van de verenigbaarheid van dat gebruik met LULUCF.


Beoordeling: onvoldoende

Het bijgevoegde rapport van Comité Schone Lucht[3]Birdlife, NRDC en FERN bevat een analyse en beoordeling van alle concept-Nationale Energie en Klimaatplannen van de Europese lidstaten. De organisaties komen tot de conclusie dat nagenoeg geen daarvan de vereiste informatie biedt over de wijze waarop hun huidige en verwachte gebruik van bosbiomassa voor energie van invloed zal zijn op de capaciteit van onze bossen om koolstof op te slaan. 


Nederland scoort ook onvoldoende

Ook Nederland voldoet hier niet aan. De beoordeling is opgenomen in onderstaande figuur 1. De conclusie is onder meer dat het Nederlandse concept-NEKP niet het gebruik van binnenlandse bosbiomassa kwantificeert, en ook niet de impact van het gebruik van geoogste bosbiomassa op de LULUCF-put. Het concept-NEKP stelt dat de omvang van de LULUCF-put tegen 2030 zal toenemen als gevolg van bebossing. Nederland dient concreet te maken met welke maatregelen de doelstelling van 10% bosuitbreiding (37.000 hectare) in 2030 ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Tot op heden heeft nog geen bosuitbreiding plaatsgevonden. De doelstelling is inmiddels 4 jaar geleden gesteld.[4] In de periode 2013-2022 is het Nederlandse bosareaal met 3.600 hectare verminderd.[5]

In bijgevoegde brief lopen we in het kort langs de meeste essentiële onderdelen die aandacht en aanpassing behoeven: 

1.         Eisen REDIII; 
2.         Effect gebruik bosbiomassa op LULUCF; 
3.         Bio-energie plus het falende BECCS; 
4.         Financiële sancties; 
5.         Volledige evaluatie

Ten slotte
In een eerdere brief, vorig jaar (d.d. 12 juni 2023) heeft Comité Schone Lucht minister Rob Jetten en de Nederlandse NECP-coördinator reeds op deze ernstige tekortkomingen gewezen in het concept-NEKP gewezen (zie bijlage 3). 
Ondanks ons verzoek is zowel een ontvangstbevestiging als een reactie van de minister en NECP-coördinator achterwege gebleven. Deze gang van zaken toont niet alleen een gebrek aan transparantie en professionaliteit in deze, het is tevens onbekend in hoeverre onze analyse, evaluatie en aanbevelingen zijn opgepakt.

Wij gaan ervan uit dat u, net als onze organisatie, hecht aan een zorgvuldig en wetenschappelijk gefundeerd kader, dat op basis van gedegen analyse en evaluatie van voorgaand beleid en uitkomsten kan worden vastgesteld. 
Om deze reden roepen we (nogmaals) de minister en coördinator op, het gesprek aan te gaan en bovenstaande met de ondertekenaars te bespreken. 

Daarnaast ontvangen wij graag zo snel mogelijk en uiterlijk voor 27 mei as., uw schriftelijke reactie alsmede een ontvangstbevestiging.

Met vriendelijke groet

Dr. F. Swart, voorzitter 
Drs. M. Visschers, bestuurslid
Comite Schone Lucht

NB hier vindt u de gehele brief en de Analyse concept Nationale Energie- en Klimaatplannen in PDF


[1] Concept INEK: https://commission.europa.eu/publications/netherlands-draft-updated-necp-2021-2030_en 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/06/23/rapport-concept-update-integraal-nationaal-energie-en-klimaatplan#:~:text=De%20concept%2Dupdate%20van%20het,dat%20volgt%20uit%20Europese%20verplichtingen . INEK wordt in het Engels aangeduid met NECP, National Energy and Climate Plan.

[2] Persbericht Europese Commissie over beoordeling concept NEKPs Europese lidstaten dd 18 december 2023: ‘Commissie roept lidstaten op hun nationale energie- en klimaatplannen te verbeteren zodat de EU met een gezamenlijke inspanning haar doelen voor 2030 haalt.’ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6622   

Beoordeling Europese Commissie van concept-INEK van Nederland dd 18 december 2023: https://commission.europa.eu/publications/commission-recommendation-assessment-swd-and-factsheet-draft-updated-national-energy-and-climate_en

[3] https://www.birdlife.org/https://www.nrdc.org/https://www.fern.org/https://comiteschonelucht.nl/ .

[4] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/04/rijk-en-provincies-10-meer-bos-in-nederland

[5] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/18/minder-natuur-en-bosgebied-in-nederland