Comité Schone Lucht heeft een politieke kieswijzer over het onderwerp biomassaverbranding in verkiezingsprogramma`s van 2021 uitgebracht. Criteria daarbij zijn onder meer het oordeel van politiek partijen over: 1) het al dan niet duurzaam kwalificeren van biomassaverbranding; en 2) de noodzaak van het al dan niet stoppen met de stimuleringssubsidies voor duurzame energie (SDE++) van de overheid, voor biomassaverbranding voor biomassacentrales. Er blijkt een kopgroep van politieke partijen die zich expliciet tegen biomassaverbranding en het direct stopzetten van subsidie daarvoor uitspreekt. Een subkopgroep volgt, daarna een nog zwalkende restgroep en hekkensluiters.

RankingPolitieke Partijen

Kopgroep 
1.     Als eerste in de kieswijzer staat de Partij voor de Dieren[1]. PvdD gaat het meest uitgebreid in op biomassaverbranding. De partij acht biomassaverbranding niet duurzaam, wil een verbod op biomassaverbranding en wil subsidies voor biomassaverbranding voor de opwekking van elektriciteit en warmte per direct afschaffen;
2.     Ook partij Splinter[2] acht biomassaverbranding niet duurzaam, wil subsidie stoppen en biomassacentrales zo snel mogelijk sluiten;
3.     De SP[3] is in haar verkiezingsprogramma wat minder uitgebreid en uitgesproken dan PvdD en Splinter. De SP wil direct stoppen met houtkap voor biomassa en geen woonwijken meer aan schadelijke biomassacentrales leggen.
Subkopgroep 
4.D66[4] wil in beperkte mate biomassa benutten als transitiebrandstof en zo snel mogelijk stoppen met de subsidie voor nieuwe centrales die houtige biomassa verbranden voor warmte.
5.De ChristenUnie[5] vindt het direct verbranden van biomassa, anders dan reststromen, geen hoogwaardig gebruik van biomassa en wil dit daarom niet meer stimuleren en op den duur verbieden. De ChristenUnie geeft niet expliciet aan wanneer dit verbod ingaat en of dit naast elektriciteit ook voor biomassacentrales (warmteopwekking) geldt;
6.PvdA[6] vindt dat de inzet van biomassa niet mag leiden tot ontbossing, landroof en verlies van biodiversiteit. De partij wil direct stoppen met subsidies voor biomassa in kolencentrales.
PvdA zegt niets over biomassaverbranding in warmtecentrales.
Rest 
5.     GroenLinks[7] stelt tegenstander van het gebruik van biomassavoor het opwekken van elektriciteit en warmte te zijn. In praktijk werkt GroenLinks bestuurlijk mee aan het realiseren van bijstook in kolencentrales en het realiseren van biomassacentrales voor warmtenetten;
6.     De Lijst Henk Krol[8] is tegen het gebruik van biomassa als energiebron. De Lijst Henk Krol gaat niet specifiek in op het afschaffen van subsidies en biomassaverbranding voor warmte;
7.     De SGP[9] zet niet in op het grootschalig verstoken van gekapt hout voor energieproduktie. Voor zover biomassa nodig is voor energieproductie, zet de SGP in op biomassa uit reststromen. Echter ook verbranding van resthout verergert de klimaat- en biodiversiteitscrisis. De SGP spreekt zich niet duidelijk uit tegen de biomassaverbranding in biomassacentrales (voor warmte).
Hekkensluiters 
8.Hekkensluiters zijn de VVD[10] en het CDA[11]. De VVD wil nieuwe subsidies voor het verbranden van biomassa uit hout voor elektriciteitsopwekking stopzetten. Dat is reeds bestaand beleid. De VVD spreekt zich niet uit over biomassacentrales voor warmte. Voor lopende subsidies stelt de VVD als voorwaarde dat resthout wordt gebruikt en dat er geen oerbossen worden gekapt om biomassa te produceren. Echter ook verbranding van resthout verergert de klimaat- en biodiversiteitscrisis.
Het CDA spreekt zich niet uit over het niet duurzaam zijn van biomassaverbranding en gaat niet in op biomassaverbranding in biomassacentrales voor warmte.

Helemaal geen aandacht in verkiezingsprogramma
9.Denk  en 50Plus  besteden geen aandacht aan het onderwerp biomassaverbranding in hun verkiezingsprogramma`s.
Tegen biomassaverbranding én tegen klimaatbeleid
10.Ook de PVV[12] en Forum voor Democratie[13] wijzen weliswaar biomassaverbranding en de subsidiering daarvan volledig af maar daarbij óók het algehele klimaatbeleid.


[1] https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf (p 56).

[2] https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021/klimaatenergie

[3] https://www.sp.nl/programma2021 (p 23).

[4] https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf (p 82).

[5] https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:284b3663-4f84-452b-8cf6-bb5c8fd53c92/concept-+verkiezingsprogramma+2021-2025.pdf (p 111).

[6] https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf (p 54).

[7] https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2020-10/Concept%20Verkiezingsprogramma%20GroenLinks.pdf
(p 16).

[8] http://lijsthenkkrol.nl/we-zijn-zuinig-op-onze-aarde/

[9] https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025 (p 99).

[10] https://www.vvd.nl/content/uploads/2020/11/Verkiezingsprogramma-concept-VVD-2021-2025.pdf (p 73)

[11] https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/user_upload/CDAverkiezingsprogramma2021.pdf (p 60)

[12] https://pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf (p 35)

[13] https://www.fvd.nl/klimaat