De onderhandelingen over de nieuwe EU richtlijn hernieuwbare energie (RED) zijn afgerond. Na ruim een jaar onderleg is een zgn routekaart vastgesteld die twee herzieningen (Fit for 55-pakket en RePowerEU) bundelt. Voor Comité Schone Lucht, die ism met de Internationale Coalitie tegen Biomassa (bestaande uit meer dan 100 natuur NGO’s) de afgelopen vier jaar campagne voerde tegen de biomassa-industrie, is het resultaat uitermate teleurstellend: ‘Operatie gelukt, patiënt overleden. De problematiek met betrekking tot  biomassa, waaronder bos- en kaalkap en verslechtering van luchtkwaliteit door het schrappen van belangrijke natuurbeschermingsregels, is niet onderkend. In plaats hiervan is besloten tot afgezwakte voorzieningen op basis van het cascade-principe, met een lange lijst van uitzonderingen. Dit betekent ‘business as usual’ voor de biomassa-industrie.’

Economische en ecologische belangen moeten hand in hand gaan, net zoals klimaat en natuur  onlosmakelijk verbonden zijn. In de nieuwe richtlijn wordt deze tegenstelling gehandhaafd en uitvergroot. Het besluit om belangrijke regels voor natuurbescherming en inspraak van het publiek te schrappen, zal kunnen rekenen op nog meer weerstand vanuit de wetenschap en samenleving,

aldus Comité Schone Lucht

Tijdens deze laatste trialoogvergadering is besloten tot een hogere doelstelling voor hernieuwbare energie (RET) van 32% tot 42,5%. Dit doel dient bereikt te worden door inzet van meer houtachtige biomassaverbranding, naast zon en wind. Het behalen van het Parijsovereenkomst (klimaatreductiedoelstelling) raakt hiermee verder uit zicht. De extra de uitstoot van CO2 die vrijkomt bij biomassaverbranding zal de koolstofschuld decennia tot eeuwen verhogen.

Om de inzet van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren en te versnellen, heeft de Europese Commissie, onder leiding van Frans Timmermans, voorgesteld versnellingsgebieden te creëren door reductie van natuurvergunningen. Deze beoogde snelheid zet echter, volgens Comité Schone Lucht, de bescherming van natuur en biodiversiteit verder onder druk. Daarnaast is het voorstel van het Europees Parlement van 14 september 2022 (maximum, einddatum en afbouw biomassaverbranding) door de Raad, onder voorzitterschap van Zweden als onderhandelaar, ter zijde geschoven. Daarmee is het voorstel om het verbranden van primaire bosbiomassa (hout direct afkomstig uit het bos) te stoppen, gesneuveld. Het voorstel van het parlement om een maximum te stellen aan het gebruik van biomassa (op het niveau van de oogst in de periode 2017-2020) en een daaropvolgende afbouw van biomassaverbranding, is komen te vervallen. 


Voor meer informatie:
Fenna Swart (06-41514330)
Maarten Visschers (06-34428154)
Comité Schone Lucht


Verdere achtergrondinformatie
De onderhandelingen hebben plaatsgevonden achter gesloten deuren. Hierdoor hebben de bosbouwsector en energiebedrijven hun belangen om bossen te verbranden in het geheim goed kunnen behartigen. Dit alles ondanks de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Toen het Europees Parlement over de RED in het openbaar debatteerde en onderhandelde, kwam het voorstel van het parlement uiteindelijk meer overeen met de concrete maatregelen die nodig waren om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te keren. Geheimhouding van de huidige onderhandelingen overruled aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van politici om democratie en bossen in Europa een toekomst te geven. Comité Schone Lucht is van mening dat een einde dient te komen aan deze geheime manier om tot openbare besluiten te komen.

Met deze geheime manier van onderhandelen wordt bijvoorbeeld niet openbaar dat:
een koplopersgroep van lidstaten (met oa Duitsland, Luxemburg, België en Nederland) voor verdergaande afspraken waren; Spanje tegen het afremmen van de groei van de biomassa-industrie was; twaalf nationale regeringen een brief hebben onderschreven die was opgesteld door een Finse energiefunctionaris waarin enkele onwaarheden van lobbyisten van de bosbouwindustrie waren opgenomen; voorzitter Zweden een maand lang zelfs maar weigerde de compromisvoorstellen van de Commissie te bespreken, en een standpunt namens de lidstaten verdedigde dat het eigen nationale belang weerspiegelde in plaats van dat van alle lidstaten.