Comité Schone Lucht roept tijdens gesprek minister Jetten op, namens ruim 300.000 burgers, resoluut einde te maken aan biomassasubsidies.

Comité Schone Lucht heeft vandaag in gesprek met Rob Jetten, namens 318.326 Nederlanders & Europeanen, de minister dringend opgeroepen haast te maken met de beëindiging van de SDE subsidies voor biomassa middels een duidelijk afbouwpad, conform het SER advies (juni 2020). Het kabinet heeft tot dusverre het verbranden van hout uit bossen als ‘CO2-vrije’ hernieuwbare energie, ten onrechte en op misleidende wijze gepromoot met biomassasubsidies. Daardoor neemt de houtkap in de bossen wereldwijd, en de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgassen, toe in plaats van af. Minister Jetten is vandaag door Comité Schone Lucht gevraagd het verschil te maken en daarmee de D66 klimaatambities te concretiseren.

De minister geeft aan met niemand gesproken te hebben in aanloop naar formulering kamerbrief en afbouwpad, behalve met kamerleden. Juist vanwege alle belangen en grote lobby. Volgens de minister is CSL als enige uitgenodigd voor gesprek vanwege het zwaarwegende belang van draagvlak vanuit de samenleving. De minister zal tevens de oproep namens 300K (in de petitie) meenemen naar de ministerraad. Volgens de minister is het dankzij de aanhoudende campagne CSL dat dit nu bovenaan de agenda staat, nationaal maar ook in Brussel. De minister geeft aan in gesprek te zijn met de Benelux landen om het voorstel van Timmermans aan te scherpen. Dit wordt lastig want de andere landen willen het voorstel juist afzwakken (noordelijke lidstaten).

De huidige onderhandelingen, zoals ook plaatsvinden de Brusselse wandelgangen, kunnen net het verschil maken in de positie van Nederland, die in deze toch voorop loopt vanwege het breed gedeelde sentiment vanuit de samenleving. Naar verwachting zouden andere ministers morgen tegendruk kunnen geven vanwege het probleem met CO2reductie die dan elders vandaan gehaald moet worden. In voorgestelde afbouwpad zullen hoogwaardige toepassingen gestimuleerd worden en laagwaardig (biomassa) zo snel mogelijk worden afgebouwd.


Contact voor de pers:
Fenna Swart, Comité Schone Lucht, 06-41514330 fennaswart25@gmail.com, https://comiteschonelucht.nl/
Maarten Visschers, Leefmilieu, 06-34428154 info@maartenvisschers.nl, https://www.leefmilieu.nl/

———————————————————————————————————————

Achtergrond
Morgen bespreekt de minister de nog te versturen Kamerbrief over het afbouwpad in de ministerraad. In juli 2020 adviseerde de SER om biomassaverbranding zo snel mogelijk uit te faseren. Reden voor het CSL om hun bezwaren tegen biomassa nogmaals aan de nieuwe minister kenbaar te maken. Houtverbranding voor energie verergert de klimaat- en biodiversiteitscrisis. De CO2-uitstoot

is hoger dan bij kolenverbranding. Daarnaast duurt het 50 tot 100 jaar voordat de uitgestoten CO2 door aanplant (nota bene via monoculturen) is vastgelegd. Houtwinning vindt plaats via systematische kaalkap van bossen. Desastreus voor de biodiversiteit. Daarnaast verslechtert biomassaverbranding de luchtkwaliteit door de uitstoot van fijn stof en stikstof.

Als voorbeeld verwijst CSL naar de nog te bouwen biomassacentrale van Vattenfall te Diemen. De reeds toegekende 392 miljoen euro subsidie kan veel beter aan échte duurzame energie worden uitgegeven. De gemaakte ‘kantoorkosten’ zouden dan vergoed dienen te worden omdat de biomassacentrale zelf nog niet is gebouwd.

Reeds verleende exploitatiesubsidie voor de bijstook van biomassa in kolencentrales (in totaal 3.6 miljard euro) dient ook per direct te worden ingetrokken. De kolencentrales dienen te worden gesloten.

Het Comité heeft de minister opgeroepen de volgende maatregelen op te nemen in het afbouwplan:

➢  Stop met subsidies en andere prikkels voor het verbranden van hout uit onze bossen en zet deze vrijgekomen subsidies in voor cruciale energiebesparing en voor écht klimaatneutrale (CO2-emissievrije) hernieuwbare energiebronnen;

➢  Zorg ervoor dat energie en warmte die wordt opgewekt door het verbranden van hout uit bossen worden uitgesloten van de doelstellingen voor hernieuwbare energie;

➢  Geef prioriteit aan bosbescherming en -herstel en zorg dat het gehele EU-beleid onze gezondheid, het klimaat en de biodiversiteit beschermt.

Comité Schone Lucht representeert de internationale coalitie Forest Defenders Alliance, de regionale en (inter)nationale milieu- en bewonersorganisaties die bezwaar maken tegen biomassacentrales en bijstook van biomassa in kolencentrales. Samen met MOB heeft het Comité een juridische procedure ingezet tegen de natuurvergunning van de nog te bouwen biomassacentrale Diemen van Vattenfall. MOB heeft juridische procedures tegen bijstook van biomassa in kolencentrales en de bouw van biomassacentrales lopen. De internationale Coalitie voert sinds de afgelopen drie jaar campagne tegen de opname van biomassaverbranding in de revisie van de Richtlijn Hernieuwbare Energie als onderdeel van het nieuwe Europese Klimaatprogramma Fitfor55, opgesteld door EU Commissaris Frans Timmermans.

Zie: www.comiteschonelucht.nl | https://forestdefenders.eu/ .