Beste vriend en volger van Comité Schone Lucht,

In deze nieuwsbrief besteden we weer aandacht aan de belangrijkste, actuele ontwikkelingen met betrekking tot biomassa in de afgelopen week.

Achtereenvolgens de ontwikkelingen rondom het vergunningsproces van de RWE voor ombouw naar 100% biomassa, en de aandacht in pers en media voor onder meer eindstuk COP28 in Dubai en het rapport van de EU Rekenkamer over biogrondstoffen met bijdragen van Comite Schone Lucht in het AD, het NRC en de Volkskrant.

1
RWE, het grootste energiebedrijf in Nederland, is de procedure gestart om haar tweede kolencentrale Amer om te bouwen naar 100% biomassaverbranding met CO2-afvang en -opslag (afgekort BECCS). Volgens Fenna Swart, voorzitter Comite Schone Lucht, is het onbegrijpelijk dat RWE de zeer verouderde kolencentrale wil ombouwen naar volledige biomassaverbranding met CCS. “RWE geeft hiermee aan voorbij te gaan aan de huidige stemming in de samenleving mbt tot de desastreuze effecten van biomassa en BECCS voor klimaat en biodiversiteit.” BECCS is volgens CSL, een onbewezen techniek, peperduur en zeer schadelijk voor bossen en biodiversiteit. Bovendien is het een domme besteding van overheidssubsidies. De wetenschap geeft dit al heel lang aan’’

Comité Schone Lucht heeft om deze reden, samen met buitenlandse bosbeschermingsorganisaties uit de VS en de Baltische staten, een zienswijze (LINK) over beide initiatieven ingediend bij bevoegde gezag, respectievelijk provincie Groningen en Noord-Brabant. In de zienswijze gaan zij uitgebreid in op de desastreuze effecten van het onzalige plan van RWE voor klimaat, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Lees verder in deze nieuwsbrief het hele stuk

2
Het AD publiceerde afgelopen maandag het artikel

Succes op klimaattop Dubai dreigt volgens natuurbeschermers uit te draaien op ramp voor bossen. Een ogenschijnlijk succes op de VN-klimaattop in Dubai dreigt volgens natuurbeschermers uit te draaien op een ramp voor bos en biodiversiteit. Het gaat om de oproep om de hoeveelheid hernieuwbare energie per 2030 te verdrievoudigen. Behalve groei van wind en zon betekent dit waarschijnlijk ook meer verbranding van bossen.

Voor de start van de klimaattop ontving de nieuwe klimaatcommissaris Wopke Hoekstra al een brandbrief over het onderwerp. Tientallen ngo’s riepen Hoekstra op om biomassa uit te sluiten van de gewenste verdrievoudiging aan hernieuwbare energie. ,,Het is cruciaal dat de inzet van bosbiomassa wordt uitgefaseerd, nu het mondiale energiesysteem overgaat op hernieuwbare energiebronnen”, stelt Fenna Swart van het Nederlandse Comité Schone Lucht in de brief. Lees verder in deze nieuwsbrief het hele artikel.

3
Dit werd gevolgd door het NRC op dinsdag met het artikel:

Biomassa: de paria van het klimaatdebat. Weinig potentiële klimaatoplossingen zijn zo omstreden als het verbranden van biomassa. Zelfs kernenergie heeft tegenwoordig een betere naam. Wat maakt biomassa controversieel?

Volgens Fenna Swart, directeur van het Comité Schone Lucht, zit het probleem bij het verbranden van hout hem vooral in ultrafijnstof, de allerkleinste deeltjes. Juist die zijn zeer schadelijk voor mens, dier en natuur. „Hiervoor bestaan in Nederland geen filters, noch zijn daar bindende afspraken over gemaakt”, aldus Swart. „Al jaren wordt er op het ministerie gewerkt aan een norm voor schone lucht, in aansluiting op EU-normen. Maar deze ligt nog steeds op de tekentafel.” Lees verder in deze nieuwebrief het hele artikel.

4
Ten slotte besteedde de Volkskrant aandacht aan het rapport van de Europese Rekenkamer over biobrandstoffen in het artikel:

Europese Rekenkamer zeer kritisch over Brussels beleid rond biobrandstoffen. De Europese Rekenkamer laat nauwelijks een spaan heel van het Brusselse beleid rond biobrandstoffen. Een langetermijnperspectief ontbreekt, en ondanks investeringen van honderden miljoenen euro’s zijn biobrandstoffen niet concurrerend en lang niet altijd milieuvriendelijk, aldus de rekenkamer in een woensdag verschenen rapport.

‘Het rapport bevestigt wat we al vijf jaar zeggen over biobrandstoffen in het algemeen en biomassa in het bijzonder’, zegt voorzitter Fenna Swart van Comité Schone Lucht, dat zich keert tegen het gebruik van biomassa. ‘De investering in biobrandstoffen klinkt duurzaam, maar is in werkelijkheid een averechtse klimaatmaatregel.’ Volgens Swart is de uitbreiding van natuurlijke bossen de enige optie om meer CO2 uit de lucht te halen en de reductiedoelstellingen te halen.

We wensen je een goed weekend!

Mocht je vragen hebben en of suggesties voor ons of voor de campagne, van harte welkom, evenals alle expertise!

Hartelijke groet,
Maarten Visschers en Fenna Swart

PS. Alle artikelen zijn in geheel in deze nieuwsbrief te lezen. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst voor schone lucht op een leefbare planeet! 🌳🐳


PERSBERICHT | 13 december 2023

RWE start controversieel vergunningenproces voor biomassa met BECCS Amercentrale

Van kolen naar ombouw volledige biomassacentrale

RWE, het grootste energiebedrijf in Nederland, is de procedure gestart om haar tweede kolencentrale Amer om te bouwen naar 100% biomassaverbranding met CO2-afvang en -opslag (afgekort BECCS). Volgens Fenna Swart, voorzitter Comite Schone Lucht, is het onbegrijpelijk dat RWE de zeer verouderde kolencentrale wil ombouwen naar volledige biomassaverbranding met CCS. “RWE geeft hiermee aan voorbij te gaan aan de huidige stemming in de samenleving mbt tot de desastreuze effecten van biomassa en BECCS voor klimaat en biodiversiteit.” BECCS is volgens CSL, een onbewezen techniek, peperduur en zeer schadelijk voor bossen en biodiversiteit. Bovendien is het een domme besteding van overheidssubsidies. De wetenschap geeft dit al heel lang aan’’

RWE Amer power plant
RWE Amer biomassacentrale in Geertruidenberg, the Netherlands

Nederlandse bos in 4 jaar kaalgekapt
In oktober publiceerde RWE al een nota voor de start van de milieueffectrapportage van de volledige ombouw van haar kolencentrale Eemshaven (Groningen) naar BECCS. RWE wil daar jaarlijks 6 miljoen ton biomassa verbranden. Daar komt nu de Amercentrale met jaarlijks 2.5 miljoen ton biomassa bij. De houtige biomassa die wordt verstookt, wordt gewonnen door industriële systematische kaalkap van bossen in onder meer de Baltische staten, de VS en Canada. Bij verbranding van een jaarlijkse hoeveelheid van totaal 8.5 miljoen ton in de beide RWE kolencentrales zou het gehele Nederlandse bos in ruim 4 jaar zijn kaalgekapt.

Verhoging bijstook biomassa óók onderdeel van milieueffectrapport
De huidige bijstook van biomassa valt door de vernietiging van de huidige vergunning4 terug op de natuurvergunning van 2011. Dat wil zeggen dat de bijstook terugvalt van jaarlijks 1.2 miljoen ton naar 0.5 miljoen ton biomassa. De verhoging van de bijstook dient daarmee óók onderdeel van het milieueffectrapport te zijn, volgens Comité Schone Lucht. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) over het voornemen van een BECCS voor de Amercentrale, stelt RWE echter dat dit alleen betrekking heeft op de CO2-afvang en -opslag.

Indiening zienswijze Comite Schone Lucht ism bosbeschermingsorganisaties
Comité Schone Lucht heeft samen met buitenlandse bosbeschermingsorganisaties uit de VS en de Baltische staten zienswijzen (link naar website) over beide initiatieven ingediend bij de bevoegde gezagen, resp provincie Groningen en Noord-Brabant. In de zienswijze gaan zij uitgebreid in op de desastreuze effecten van het onzalige plan van RWE voor klimaat, biodiversiteit en luchtkwaliteit.

Contact voor de pers:
Comite Schone Lucht
Telefoon: 06 415 14 330


Achtergrond

Wetenschappers geven aan dat de zogenaamde ‘klimaatmaatregel BECCS’ juist CO2 uitstoot in plaats van afvangt (zie ook bijlage 3). Zo gaf wetenschapper dr. Tim Searchinger van de Princeton Universiteit (VS) tijdens het Rondetafelgesprek biomassa op 15 juni jl in de Tweede Kamer dit nogmaals aan5. Bij BECCS ziet de energiesector met opzet een aantal grote CO2-emissies over het hoofd. Daardoor wordt biomassaverbranding met CO2-afvang en opslag volledig ten onrechte CO2-negatief genoemd.

Bijlagen

1. Zienswijze over NRD voor het MER “BECCUS in de Amercentrale”
Zienswijze (link) over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het MER “BECCUS in de Amercentrale”. Comité Schone Lucht, Dogwood Alliance (VS) en Save Estonia’s Forests. Dd 27 november 2023.

2. Achtergrondinformatie BECCS
a. BECCS, een averechtse klimaatoplossing en valse belofte
https://comiteschonelucht.nl/averechtse-klimaatoplossing-en-valse-belofte-beccs/
BECCS is het verbranden van biomassa voor energieopwekking in combinatie met afvang en opslag van CO2. Het is een valse belofte, desastreus voor klimaat en biodiversiteit. Een poging van energiebedrijven om hun kolen- en energiecentrales op biomassa te blijven stoken. In deze notitie wordt nader ingegaan op de grote nadelen.
b. Verklaring 87 wetenschappers over BECCS (februari 2021)
https://sites.tufts.edu/gdae/files/2021/07/A-Statement-by-Scientists-on-BECCS-FINAL-for-Submission-with-signatures.pdf
c. Wet verbod op kolen
Per 1 januari 2025 mag de RWE Amercentrale geen kolen meer verbranden. Omdat de Amercentrale een oude energiecentrale met relatief laag rendement is, dient de kolencentrale al per 1 januari 2025 te sluiten (het energetisch rendement bij biomassaverbranding is overigens nog lager dan bij kolenverbranding). Dit is vastgelegd in de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (https://wetten.overheid.nl/BWBR0042905/2022-01-01). Energiebedrijf RWE wil de kolencentrale na het stoppen met kolenverbranding op biomassa stoken. De CO2 die daarbij vrijkomt, wil het bedrijf opslaan onder de grond of hergebruiken.

3. Schematische weergave CO2-uitstoot bij BECCS

Geschematiseerde weergave CO2-emissies BECCS

Bron: https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2022/Six_problems_with_BECCS_-_2022.pdf


NRC | 11 december 2023

Biomassa: de paria van het klimaatdebat

Weinig potentiële klimaatoplossingen zijn zo omstreden als het verbranden van biomassa. Zelfs kernenergie heeft tegenwoordig een betere naam. Wat maakt biomassa controversieel?

Mart Veldhuis

De aarde werkt als een kringloop, alles keert op enigmoment weer terug. Zelfs fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas.Maar dat duurt miljoenen jaren. Daar kan de mensheid niet op wachten in haaronverzadigbare behoefte aan energie. Voor hout ligt dat anders. Voor iedere gekapte boom kun je weer een nieuwe planten. En al wordt per een heidgeproduceerde energie door hout 16 procent meer CO2 uitgestotendan door steenkool en zelfs 94 procent meer dan door gas, hout brandtlekker. Hernieuwbaar dus.

Daarom is het zo’n aantrekkelijk idee om biomassa, zoals hout, te gebruiken in energiecentrales. Zo aantrekkelijk zelfs, dat biomassa een belangrijke rol speelt in de duurzame-energiemix van de EuropeseUnie. Van alle energie die de EU duurzaam noemt, was volgens het EuropeesMilieuagentschap vorig jaar 41 procent afkomstig van biomassa in vaste vorm, solid biomass, ongeveer netzo veel als in Nederland, blijkt uit de cijfers van het CBS.

De EU heeft er zelfs miljarden aan subsidies voorover. Een streng certificeringssysteem moet zorgen dat het geld goedterechtkomt, en niet bijdraagt aan bijvoorbeeld illegale houtkap en hetverdwijnen van biodiversiteit in natuurbossen.

Er zijn weinig energiebronnen waar voor- en tegenstanders zo lijnrechttegenover elkaar staan. Zelfs kernenergie is tegenwoordig minder omstreden. Op de bijna afgelopen klimaattop in Dubai klonkenpositieve geluiden over kernenergie, maar was het opvallend stil over biomassa, op een paar ‘side events’ na en een brandbriefaan Eurocommissaris Wopke Hoekstra, hoofdonderhandelaar van de EU in Dubai. In de brief wordt gewaarschuwd voor „overmatige afhankelijkheid van biomassa-energie, ten koste van de bossen, biodiversiteit en essentiële koolstofopslag”.

Voorstanders begrijpen het niet
Waarom toch die angst? Voorstanders begrijpen er niets van. De rekensom is helder. „Biomassa haalt CO2 eerst via fotosynthese uit de lucht, en die CO2 komt bij verbranding weer vrij”, legt Martin Junginger uit in een e-mail. Hij is hoogleraar Biobased Economy aan de Universiteit Utrecht en pleitbezorger van energie uit biomassa. „Als je er ook voor zorgt dat de biomassa, de boom weer wordt aangeplant, wordt er geen netto koolstof aan de atmosfeer toegevoegd. Bij fossiele brandstoffen is dat wel zo.”

Dit is een papieren werkelijkheid, vindt Louise Vet, oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en emeritus hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Wageningen University & Research. Ze fulmineert al jaren tegen het gebruik van energie uit biomassa. Het idee dat voor elke gekapte boom een nieuwe wordt geplant die de vrijgekomen CO2 weer uit de lucht haalt, negeert volgens haar een fundamenteel probleem: het „tijdverlies”. Wetenschappers van het MIT, de technologische universiteit in Massachusetts, hebben becijferd dat het 44 tot 104 jaar duurt voordat de nieuwe aanplant alle CO2 die bij de verbranding is vrijgekomen weer uit de atmosfeer heeft opgenomen. En dan is de extra CO2 die de inmiddels verbrande boom zou hebben opgenomen als hij niet was gekapt niet eens meegerekend.

Junginger ontkent een ‘tijdverlies’ niet. Maar volgens hem hoeft het helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Hoe lost hij het probleem op van een boom die er dertig jaar over heeft gedaan om zijn koolstof op te slaan en die in één keer wordt verbrand? „In dit voorbeeld kap je één boom, en wacht je daarna dertig jaar”, schrijft Junginger. „Maar een biomassacentrale heeft een continue aanvoer nodig. En dus heb je doorgaans in het landschap dertig bomen – of beter: dertig percelen bos – waarvan je elk jaar één perceel oogst. De 29 andere percelen laat je rustig groeien. Ze leggen CO2 vast en compenseren zo de emissie van de verbranding van dat ene perceel.”

Bovendien, zeggen voorstanders, gaan bomen uiteindelijk toch dood en dan geven ze de opgeslagen koolstof weer als CO2 af aan de atmosfeer. Hetzelfde geldt voor snoeiafval. Als je het laat liggen zal het verrotten en komt de CO2 vrij. Dan kun je het net zo goed opstoken.

Eigen spelregels
Maar volgens de tegenstanders heeft de natuur zijn eigen spelregels. „Bij verbranding gaat alle CO2 metéén de lucht in”, stelt Louise Vet. „Hout dat vergaat, stoot in tien jaar maar een kwart tot een derde van zijn CO2 uit.” En een groot deel van de koolstof in natuurbossen wordt opgenomen door de bodem. „Dat is een belangrijke bron van voedingsstoffen en onmisbaar voor de groei van het bos en dus de vastlegging van nieuwe CO2. Bossen produceren geen afval. Bossen zijn het schoolvoorbeeld van een kringloopeconomie.” Daar kun je dus maar beter niet op ingrijpen, is de conclusie.

Junginger stelt dit ter discussie. Het is waar, zegt hij, dat verrotting inderdaad niet zo snel gaat als verbranding. Maar een dikke tak is in Nederland al na vijf jaar voor 45 procent verrot, dunnere takken zijn al na minder dan twee jaar voor de helft vergaan.

Ook andere, veelgehoorde kritiek op het gebruik van biomassa, is volgens Junginger ongegrond: de angst voor fijnstof. „Dat is een probleem bij open haarden en houtkachels. Vooral open haarden zijn een significante bron van fijnstof in Nederland. Ze zouden wat mij betreft per direct verboden mogen worden. Grootschalige biomassacentrales hebben extreem efficiënte filters, waardoor de uitstoot minimaal is. De biomassacentrale in Utrecht, waar ik woon, levert 40 procent van de stadswarmte. Maar de bijdrage aan de totale fijnstofbelasting in de omgeving is minder dan 0,1 procent. Voor een reductie van de fijnstofuitstoot kun je beter 80 rijden op de A2 dan stoppen met het verbranden van biomassa in een elektriciteitscentrale.”

Volgens Fenna Swart, directeur van het Comité Schone Lucht, zit het probleem bij het verbranden van hout hem vooral in ultrafijnstof, de allerkleinste deeltjes. Juist die zijn zeer schadelijk voor mens, dier en natuur. „Hiervoor bestaan in Nederland geen filters, noch zijn daar bindende afspraken over gemaakt”, aldus Swart. „Al jaren wordt er op het ministerie gewerkt aan een norm voor schone lucht, in aansluiting op EU-normen. Maar deze ligt nog steeds op de tekentafel.”

Junginger denkt dat biobrandstoffen de komende decennia nodig blijven. Vooral in economische sectoren die moeilijk te elektrificeren zijn – zoals hoge-temperatuur-warmte in de industrie, en biobrandstoffen in lucht- en scheepvaart.

Voor ‘gewone’ elektriciteitsopwekking beschouwt ook Junginger zon en wind als een beter en vooral goedkoper alternatief. Maar tijdens wat de Duitsers zo mooi een Dunkelflaute noemen, als de zon niet schijnt en de wind niet waait, biedt een biomassacentrale een noodzakelijke en in Jungingers ogen duurzame back-up. Zolang het nodig is, kun je toch echt beter gas blijven gebruiken, vindt Swart. Daarmee zijn biodiversiteit en klimaat beter gediend. En op zee waait het eigenlijk altijd.

Lees het artikel hier: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/11/biomassa-de-paria-van-het-klimaatdebat-a4183920


ALGEMEEN DAGBLAD | 10 december 2023

Succes op klimaattop Dubai dreigt volgens natuurbeschermers uit te draaien op ramp voor bossen

Een ogenschijnlijk succes op de VN-klimaattop in Dubai dreigt volgens natuurbeschermers uit te draaien op een ramp voor bos en biodiversiteit. Het gaat om de oproep om de hoeveelheid hernieuwbare energie per 2030 te verdrievoudigen. Behalve groei van wind en zon betekent dit waarschijnlijk ook meer verbranding van bossen.

Een activist voor inheemse volkeren tijdens een demonstratie op de VN-Klimaatconferentie in Dubai. Bossen waarin inheemse volkeren wonen, staan onder druk.
Een activist voor inheemse volkeren tijdens een demonstratie op de VN-Klimaatconferentie in Dubai. Bossen waarin inheemse volkeren wonen, staan onder druk. © REUTERS

,,Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling”, waarschuwt Peg Putt van de Global Forest Coalition op de klimaatconferentie. Meer hernieuwbare energie vindt ze goed, maar niet in de vorm van houtpellets. ,,Biomassa is niet klimaatneutraal, en het kappen van bossen verkleint juist de capaciteit om CO2 op te nemen. Grootschalige verbranding van biomassa moet daarom worden uitgesloten van het doel om hernieuwbare energie te verdrievoudigen”, stelt de Australische activiste in Dubai.

800 jaar oude boom
Ze krijgt steun van bezorgde bosbeschermers in Indonesië en van tientallen internationale ngo’s, waaronder het Nederlandse Comité Schone Lucht. ,,Je kunt ons niet vertellen dat het verbranden van een 800 jaar oude boom duurzame elektriciteit oplevert”, zegt David Tong, campagneleider van Oil Change International. ,,Het verbranden van bossen mag niet worden geaccepteerd als hernieuwbare energie.”

Al ruim 120 landen schaarden zich achter de oproep in Dubai om per 2030 11.000 gigawatt aan hernieuwbare energie op te wekken. Daarmee is dit initiatief van de Europese Unie een succes en komt de verdrievoudiging waarschijnlijk in de eindtekst van de top. Meer hernieuwbare energie is noodzakelijk om die andere grote ambitie erdoor te krijgen: een einde aan, of tenminste een afbouw van, fossiele brandstoffen zoals olie en gas.

Maar fossiel massaal inruilen voor verbranding van biomassa, zeker op de schaal waarop energie nodig blijft, zou een ramp zijn voor de planeet, stellen de ngo’s. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) verwacht al een explosieve groei van de vraag naar bio-energie in de komende decennia. Op dit moment beslaat die 6 procent van ons totale energieverbruik en in 2030 stijgt dat tot 13 procent en in 2050 tot 18 procent, aldus de EIA. ,,Deze cijfers zijn afschuwelijk”, zegt Putt. ,,Zoveel houtige biomassa kan onmogelijk duurzaam.”

“We verwachten dat voor de nieuwe bijstook straks bossen en plantages nodig zullen zijn op Sumatra, Kalimantan en Papoea.”

—Beyrra Triasdian, Trendasia

Indonesië is één van de Aziatische landen die inmiddels een draai maken naar het gebruik van biomassa. Hoewel kolencentrales eigenlijk langzaam moeten worden afgebouwd, wil de Indonesische regering ze ‘verduurzamen’ door houtpellets bij te mengen tot 5 a 10 procent naast kolen. Het gaat voorlopig om 57 kolencentrales, maar mogelijk straks om meer dan honderd waarin bomen worden bijgestookt.

,,Dit is niet de juiste oplossing”, zegt Beyrra Triasdian, een Indonesische onderzoekster van de organisatie Trend Asia. ,,We verwachten dat voor de nieuwe bijstook straks vooral bossen en plantages nodig zullen zijn op Sumatra, Kalimantan en Papoea. In totaal gaat het om een oppervlakte van wel 2,3 miljoen hectare bos dat nodig is.” Dat betreft een oppervlakte ter grootte van ruim de helft van Nederland.

Triasdian: ,,En dan hebben we het nog niet over de export. Want ook landen als Japan en Zuid-Korea zijn op zoek naar biomassa voor hun centrales.” De onderzoekster op het gebied van hernieuwbare energie vreest voor de biodiversiteit in haar land als natuurlijke bossen worden omgevormd tot monoculturen voor houtpellets. ,,Daarnaast is het een bedreiging voor inheemse groepen mensen die in het bos leven en van die bossen leven”, zegt de Indonesische.

Voor de start van de klimaattop ontving de nieuwe klimaatcommissaris Wopke Hoekstra al een brandbrief over het onderwerp. Tientallen ngo’s riepen Hoekstra op om biomassa uit te sluiten van de gewenste verdrievoudiging aan hernieuwbare energie. ,,Het is cruciaal dat de inzet van bosbiomassa wordt uitgefaseerd, nu het mondiale energiesysteem overgaat op hernieuwbare energiebronnen”, stelt Fenna Swart van het Nederlandse Comité Schone Lucht in de brief.

‘Niet in mandaat’
Hoekstra lijkt voorlopig amper met biomassa bezig in Dubai. Een bron bij de Europese onderhandelingsdelegatie stelt dat biomassa geen onderwerp van discussie is tijdens de gesprekken met andere landen. Het onderwerp zit ‘niet in het mandaat’, waarmee de Europees commissaris in Dubai op pad is gestuurd. De voorganger van Hoekstra, GroenLinks-PvdA leider Frans Timmermans, zorgde er als eurocommissaris voor dat biomassa in de EU nog wel als ‘duurzaam’ wordt aangemerkt.

In Nederland heeft minister Rob Jetten (Klimaat) het gebruik van biomassa sinds 2022 ingeperkt, zo verstrekt hij geen subsidies meer voor nieuwe biomassaprojecten. Toch wil energiebedrijf RWE haar twee kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven nu volledig ombouwen naar biomassa. Het proces is gestart om de eerste vergunningen daartoe aan te vragen. Daarbij wil het bedrijf de CO2 afvangen en onder de grond stoppen.

Lees het artikel hier: https://www.ad.nl/buitenland/succes-op-klimaattop-dubai-dreigt-volgens-natuurbeschermers-uit-te-draaien-op-ramp-voor-bossen~a6f1c8f2/


de Volkskrant | 13 december 2023

Europese Rekenkamer zeer kritisch over Brussels beleid rond biobrandstoffen

De Europese Rekenkamer laat nauwelijks een spaan heel van het Brusselse beleid rond biobrandstoffen. Een langetermijnperspectief ontbreekt, en ondanks investeringen van honderden miljoenen euro’s zijn biobrandstoffen niet concurrerend en lang niet altijd milieuvriendelijk, aldus de rekenkamer in een woensdag verschenen rapport.

De raffinaderij van Neste in Rotterdam. Volgens het bedrijf is dit de grootste hernieuwbare biobrandstoffabriek van Europa. © Raymond Rutting / de Volkskrant

Deze conclusies zijn slecht nieuws voor de Europese Commissie. De inzet van biobrandstoffen vormt een belangrijke pijler onder het klimaatbeleid van Brussel. Biobrandstoffen worden gezien als een alternatief voor fossiele brandstoffen. Ze moeten helpen de CO2-uitstoot van de transportsector te verlagen.

De afgelopen tien jaar is ongeveer 430miljoen euro uitgegeven aan onderzoeksprojecten die het gebruik vanbiobrandstoffen moeten bevorderen. Maar van dat gebruik komt vooralsnog weinigterecht, onder meer doordat het lang duurt alvorens biobrandstoffen vanuit hetlab de pomp bereiken. Gemiddeld één tot twee decennia, aldus rekenkamerlidNikolaos Milionis.

Doordat in de afgelopen jaren het beleid telkens veranderde, zijn investeerders kopschuw geworden. Milionis zegt dat de EU geen heldere koers vaart en hierdoor haar doelen dreigt te missen.

Het rapport noemt als voorbeeld de luchtvaart, die lastig te elektrificeren is en daardoor zwaar zal leunen op biobrandstof om te kunnen vergroenen. Om die reden is dit jaar een wet aangenomen die stelt dat vliegtuigbrandstof in 2030 voor 6 procent duurzaam moet zijn.

Routekaart ontbreekt
‘Europa heeft ambitieuze doelen gesteld, maar de productiecapaciteit voor duurzame kerosine is zeer beperkt’, zei Milionis woensdag tijdens een toelichting op het rapport van de Europese Rekenkamer. De huidige fabrieken kunnen nauwelijks een tiende van de hoeveelheid brandstof produceren die tegen die tijd nodig is. Een zogenoemde routekaart om de capaciteit te vergroten, ontbreekt.

Ook de toekomst voor biobrandstoffen in het wegverkeer is in nevelen gehuld, stellen de onderzoekers. Na 2035 moeten alle nieuwe auto’s elektrisch zijn of op CO2-neutrale brandstof rijden – een term die volgens Milionis overigens geen wettige status kent.

De Rekenkamer waarschuwt dat er na 2035 nog miljoenen auto’s zullen rondrijden die een vloeibare brandstof nodig hebben. Plannen hiervoor ontbreken.

Naast problemen met de productie zijn ook de hoge kosten een uitdaging en worden de milieuvoordelen van biobrandstoffen vaak overschat. De Europese Commissie verwacht dat het gebruik van biobrandstof de energieonafhankelijkheid kan vergroten, maar in werkelijkheid groeit die juist.

Bak- en braadolie
Dit blijkt onder meer uit de groeiende import van bak- en braadolie (een basisingrediënt voor onder meer duurzame diesel en kerosine) uit landen als China, Indonesië, Maleisië en zelfs het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast concurreren biobrandstoffen met andere sectoren voor grondstoffen.

Tot slot is bio duurder dan fossiel. Groene kerosine bijvoorbeeld kost tot zes keer de prijs van gewone kerosine.

Daarnaast zijn emissierechten voor CO2 momenteel goedkoper dan de kosten voor het verlagen van de uitstoot door gebruik van biobrandstof. Hierdoor ‘loont’ het om fossiel te blijven gebruiken.

Biobrandstoffen zijn daarom voorlopig niet economisch levensvatbaar, aldus de Rekenkamer.

Uitbreiding van bossen
‘Het rapport bevestigt wat we al vijf jaar zeggen over biobrandstoffen in het algemeen en biomassa in het bijzonder’, zegt voorzitter Fenna Swart van Comité Schone Lucht, dat zich keert tegen het gebruik van biomassa. ‘De investering in biobrandstoffen klinkt duurzaam, maar is in werkelijkheid een averechtse klimaatmaatregel.’

Volgens Swart is de uitbreiding van natuurlijke bossen de enige optie om meer CO2 uit de lucht te halen en de reductiedoelstellingen te halen.

Het rapport van woensdag is het zoveelste in een recente reeks waarbij de Europese Rekenkamer streng oordeelt over Europees beleid. Afgelopen voorjaar constateerden de rekenaars dat de Europese ambities om de wereldtop te bereiken op het gebied van accuproductie, vrijwel onhaalbaar zijn. Korte tijd later waarschuwden ze dat de EU haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 waarschijnlijk niet haalt.

Lees het artikel hier: https://www.volkskrant.nl/economie/europese-rekenkamer-zeer-kritisch-over-brussels-beleid-rond-biobrandstoffen~b0352c52/


Stichting Comite Schone Lucht heeft ANBI status

Uw gift wordt enorm gewaardeerd! Dankzij donaties kunnen we in actie komen. We zetten ons in voor schone lucht, bossen en biodiversiteit, zodat onze kinderen ook op een leefbare aarde kunnen leven. Vindt u Schone Lucht en een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur ook belangrijk? Dan kunt u hier doneren.  

Stichting Comité Schone Lucht is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. De ANBI status is toegekend met ingang van 1 januari 2023. U kunt op deze pagina van de Belastingdienst onze ANBI status verifiëren. U vult dan in het bovenste invulveld ‘Stichting Comite Schone Lucht’ in en drukt op de knop ‘Toon Resultaten’. Dan ziet u onze Stichting opkomen.

Fiscaal nummer of RSIN van Comité Schone Lucht: 860550783. Dit betekent dat Stichting Comité Schone Lucht geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan onze Stichting aftrekbaar. U kunt uw belastingvoordeel met een eenvoudig hulpmiddel hier berekenen. Verder informatie zoals statuten en beleidsplan vindt u hier.

Sluit je aan.
Alle expertise is welkom.
Stuur een mail of volg ons voor de laatste ontwikkelingen!