Aanjagen boskap biomassa blijft van kracht maar ruimte lidstaten voor schadebeperking

Binnen de definitieve versie van de herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED III) die gisteren 9 oktober is aangenomen, worden energiebedrijven nog steeds in staat gesteld bossen te kappen en verbranden voor biomassa op basis van miljarden euro’s aan overheidssteun. Dit ondanks herhaalde waarschuwingen van wetenschappers, artsen, NGO’s en Europese burgers over de rampzalige gevolgen voor bossen, klimaat en luchtkwaliteit. Ook is het de lidstaten toegestaan de geproduceerde energie mee te laten tellen voor hun doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie.

“Het is onbegrijpelijk dat het besluit van vandaag een beleid handhaaft voor de continuering van laagwaardige toepassing van hout (verbranding), ten koste van afgesproken klimaatdoelen en gezondheid mens, dier en natuur. Dit beleid gaat in tegen het eigen EU Klimaatbeleid, versterkt de biodiversiteitscrisis en luchtvervuiling en vermindert de houtvoorraad van belangrijke industrieën (voor hoogwaardige toepassingen, zoals bouwmaterialen, meubelindustrie). Een opvallend kenmerk van deze richtlijn is evenwel het belang dat wordt gehecht aan nationale wetgeving. Lidstaten kunnen beslissen of ze de biomassa-industrie blijven aanjagen met subsidies. Dit biedt ruimte aan Europese en NL burgers en bosbeschermingsorganisaties om politiek te overtuigen andere keuzes te maken”.

Fenna Swart, voorzitter Comité Schone Lucht

Verdubbeling aandeel hernieuwbare energie in 2030
De wetgeving, die werd aangenomen na maandenlange onderhandelingen (zgn trilogen) tussen de Europese ministerraad, de Commissie en het parlement is van groot belang voor de energiesector omdat het de doelstellingen vastlegt en stimuleringsmaatregelen biedt om de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te versnellen. Het percentage hernieuwbare energie (nu 22,5%) moet in 2030 zijn verdubbeld (42,5%).

Implementatie-handleiding
Europese bosbeschermingsorganisaties zullen binnenkort een “Implementatie-handleiding” publiceren waarin aan EU-lidstaten wordt aangegeven hoe ze de Richtlijn hernieuwbare energie kunnen implementeren op een manier die hen helpt de klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken. Een meer uitgewerkte analyse van de uitkomst van de onderhandelingen is te vinden in het persbericht dat Comité Schone Lucht publiceerde aan het einde van de trilogen, maart 20231comiteschonelucht.nl/nieuwe-eu-richtlijn-hernieuwbare-energie-vastgesteld-bescherming-bossen-en-biodiversiteit-verder-onder-druk-door-hogere-hernieuwbaarheidsdoelen.

Contact
Comite Schone Lucht, 0641514330