STRAATSBURG | Het Europees parlement heeft vandaag een compromis bereikt over haar voorstel voor de revisie van de Richtlijn hernieuwbare energie. ‘Dit kan het begin zijn van het einde van bosbiomassa als hernieuwbare energie. Maar dan dient het voorstel in de komende onderhandelingen met Commissie en EU Ministerraad sterk te worden verbeterd’, aldus Comité Schone Lucht. Het Comité uit, namens de internationale coalitie, ernstige bezorgdheid over het feit dat de vandaag door het Europees Parlement (EP) aangenomen maatregelen onvoldoende ver gaan om grootschalig industriële houtstook (gebruik van bosbiomassa) in de richtlijn hernieuwbare energie (RED) te beperken.

“Deze amendementen zijn hoogstens een eerste stap in de richting van wat nodig is om de schade aan bossen in Europa en daarbuiten te beperken door de perverse prikkels van de RED”, zegt dr. Fenna Swart, voorzitter van Comité Schone Lucht. “ “De EU verliest haar koolstofreservoir functie in de bossen onder de huidige houtkap. We kunnen het ons niet veroorloven om jaren te wachten voordat de uitfasering ingaat. Het is daarom van groot belang dat deze mazen tijdens de trialoog worden gecorrigeerd.” Een voorstel van de Europese Commissie om hout afkomstig uit bepaalde oerbossen, koolstofrijke bossen en bossen met een hoge biodiversiteit buiten de grenzen te houden om in aanmerking te komen voor de RED, werd wel behouden. Als onderdeel van een door de drie leidende fracties gesmeed compromis, stemde het EP vandaag over een pakket amendementen. De belangrijkste resultaten over bosbiomassa in de definitieve deal zijn onder meer

Subsidies: primaire houtige biomassa wordt niet gesubsidieerd als het onder de nieuwe definitie valt, hoewel er belangrijke mazen zijn, met name voor elektriciteitscentrales. Al het andere hout (secundaire houtachtige biomassa, dat wil zeggen restafval) zal subsidies blijven ontvangen;

Afbouw: de afbouw begint op een niveau dat overeenkomt met het gemiddelde gebruik tussen 2017-2022. Het gebruik in 2022 zal waarschijnlijk, vanwege de energiecrisis hoger zijn. Hierdoor zal de basislijn verhoogd worden. Er zal een geleidelijke afbouw van het gebruik van biomassa plaatsvinden, maar er is geen definitie van het reductietraject dat in gebruik is tot 2030, en de EC zal een nieuwe beoordeling van de afbouw uitvoeren. Dit zal de implementatie in de lidstaten waarschijnlijk vertragen.

Cascaderingsprincipe: belangrijke principe, dat ervoor zorgt dat hout eerst voor producten wordt gebruikt voordat het wordt verbrand voor energieopwekking. Het cascaderingsprincipe is ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de milieucommissie flink verzwakt in de uitvoering ervan, waardoor de lidstaten de leiding hebben;

Definitie van “primaire houtachtige biomassa”: er zit nog veel ruimte in de nieuwe definitie voor biomassa waardoor het toezicht en naleving op de al zwakke duurzaamheidsregels nog lastiger uitvoerbaar worden.

De herziening was bedoeld om een snellere uitbreiding van hernieuwbare energie mogelijk te maken en om negatieve ontwikkelingen te corrigeren. Volgens CSL zal in de komende en laatste trialoogonderhandelingen tussen de EU-Raad en het Parlement de mazen in de wet verwijderd moeten worden om de misplaatste steun voor houtverbranding voorgoed te beëindigen.


Contact
Comité Schone Lucht: + 31 06 415 14 330