BRUSSEL | Op zondagavond a.s., 10 juli stuurt Comité Schone Lucht1Comite Schone Lucht (CSL), namens de Internationale Coalitie tegen biomassaverbranding, een publieke boodschap aan de industrie commissie (ITRE) van het Europese Parlement. De boodschap wordt verzonden aan de vooravond van een belangrijke stemming in de ITRE commissie op woensdag 13 juli2Stemming over de voorgestelde herziening van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED). Met een laseractie wordt de publieke boodschap getoond op twee prominente plekken in het centrum van Brussel. Met deze actie vragen wij, namens de Internationale Coalitie, expliciete aandacht voor de desastreuze gevolgen van het verbranden van bosbiomassa onder de voorgestelde Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED), aldus Comité Schone Lucht.

Burning Woods is no solution to our Energy and Climate crisis

Achtergrond
Aanstaande woensdag 13 juli stemt de industriecommissie (ITRE: Industrie, Onderzoek en Energie) van het Europees Parlement over amendementen om de Europese richtlijn (de RED3RED; Renewable Energy Directive) te herzien. De stemming zal geen invloed hebben op de reeds aanvaarde tekst van de Milieucommissie (ENVI) over artikel 29 (stopzetting biomassasubsidies en niet meerekenen van verbranding van primaire houtachtige biomassa voor de doelstelling voor duurzame energie). De laatste worden automatisch opgenomen in het eindrapport voor de plenaire stemming van de Europees Parlement, half september a.s. Maar voor andere belangrijke kwesties zal de stemming van industriecommissie beslissend zijn. ITRE-leden zullen ook individueel stemmen over amendementen die worden voorgesteld door de milieucommissie of door individuele leden.
De Internationale Coalitie van NGO’s4NGO’s en actiegroepen, zowel uit de bronlanden zoals de Baltische staten/ Estland (Estonian Forest Aid; Estonian Fund for Nature), Zweden (Protect the Forests), VS (Dogwood Alliance, Forest Defenders, PFPI), Finland, als NGO’s uit de landen die het hout importeren voor de verbranding van biomassa, waaronder Nederland (Comite Schone Lucht), België (FERN, Birdlife), VK (Biofuelwatch), Denemarken (NOAH), Duitsland (Robin Wood, NABU), Hongarije (WildEurope), Slowakije (WOLF), Polen (Workshop for All Beings – Pracownia), Roemenië (Green Squad), Oostenrijk, Frankrijk (Canopee) en o.a. Italië (Green Impact). wil niet dat de industriecommissie artikel 29; – stopzetting biomassasubsidies en niet meerekenen van verbranding van primaire houtachtige biomassa voor de doelstelling voor duurzame energie – zoals vastgesteld door de milieucommissie, alsnog wijzigt. Met deze actie roepen wij hen op de verschillende negatieve amendementen op dit artikel (29) te verwerpen, ter noodzakelijke bescherming van het klimaat, de bossen en biodiversiteit, aldus Comité Schone Lucht.

CSL roept, namens de coalitie, de industriecommissie op om de subsidies voor houtverbranding voor energie stop te zetten en zich aan te sluiten bij het standpunt dat de Milieucommissie (ENVI) in mei heeft aangenomen. Specifieke punten voor de stemming van de Industriecommissie zijn:

➢  steun voor de volledige toepassing van het trapsgewijze principe voor een hiërarchie van gebruik van hout, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het gebruik van langlevende materiaal-producten boven verbranding van hout. Dit dient te gebeuren door middel van een nieuwe wet die het principe voor alle lidstaten vastlegt.

➢  steun voor de definities van de ENVI-Commissie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen primaire en secundaire houtachtige biomassa om de steun voor het verbranden van primair hout uit het bos te stoppen.

➢  het handhaven en versterken van de door de Europese Commissie voorgestelde duurzaamheidscriteria en bosbeschermingsmaatregelen.


Contact Press & Media
ComiteSchoneLucht.nl
Fenna Swart | +31 (0) 6 415 14 330 | Maarten Visschers | + 31 (0) 6 344 28 154

Context

De huidige actie is de zoveelste publiekscampagne die de afgelopen jaren is uitgevoerd door Comité Schone Lucht (CSL) samen met de Internationale Coalitie tegen het verbranden van biomassa (zie ook Forest Defenders Protest, forestdefenders.eu/protest). CSL bracht eerder namens de coalitie samen met Birdlife Europe en WeMOVE Europe meer dan 300.000 handtekeningen naar het hoofdkantoor van Frans Timmermans in Brussel, vicevoorzitter van de Europese Commissie en promotor van de verbranding van houtige biomassa voor energie. In samenwerking met andere NGO’s en actiegroepen, zowel uit de bronlanden als Baltische staten/ Estland (Ests Forest Aid; Estonian Fund for Nature), Zweden (Protect the Forests), VS (Dogwood Alliance, Forest Defenders, PFPI), Finland, als NGO’s uit de landen die het hout importeren voor de verbranding van biomassa, waaronder Nederland (CSL), België (FERN, Birdlife), VK (Biofuelwatch), Denemarken (NOAH), Duitsland (Robin Wood, NABU), Hongarije (WildEurope), Slowakije (WOLF), Polen (Workshop for All Beings – Pracownia), Roemenië (Green Squad), Oostenrijk, Frankrijk (Canopee) en o.a. Italië (Green Impact), organiseerden zij tal van (straat)acties in Brussel maar ook Nederland, UK, Duitsland en o.a. Oostenrijk. Nederland speelt een opmerkelijke rol in het biomassadebat: niet alleen was Nederland afgelopen voorjaar het eerste land dat nieuwe subsidies stopte, Nederland is ook de op één na grootste importeur van houtpellets voor de verbranding. Dè grote aanjager van de verbranding van biomassa is de Nederlander, Frans Timmermans, vice-voorzitter van de EU-commissie en GreenDeal, die het mogelijk maakte miljarden aan biomassasubsidies vrij te stellen (17,5 miljard EU-euro op jaarbasis). Tegelijkertijd is er geen keerpunt groter geweest dan in de Nederlandse samenleving. Door de lopende campagne van CSL groeide het bewustzijn en de weerstand tegen biomassa in de Nederlandse samenleving. Waar 4 jaar geleden biomassa nog als oplossing werd gezien, is er nu een groeiende consensus binnen wetenschap, politiek en samenleving dat biomassa een groot probleem is dat zo snel mogelijk een halt moet worden toegeroepen (zie SER advies, 2020).

 • 1
 • 2
  Stemming over de voorgestelde herziening van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED)
 • 3
  RED; Renewable Energy Directive
 • 4
  NGO’s en actiegroepen, zowel uit de bronlanden zoals de Baltische staten/ Estland (Estonian Forest Aid; Estonian Fund for Nature), Zweden (Protect the Forests), VS (Dogwood Alliance, Forest Defenders, PFPI), Finland, als NGO’s uit de landen die het hout importeren voor de verbranding van biomassa, waaronder Nederland (Comite Schone Lucht), België (FERN, Birdlife), VK (Biofuelwatch), Denemarken (NOAH), Duitsland (Robin Wood, NABU), Hongarije (WildEurope), Slowakije (WOLF), Polen (Workshop for All Beings – Pracownia), Roemenië (Green Squad), Oostenrijk, Frankrijk (Canopee) en o.a. Italië (Green Impact).

English:

International NGO Coalition sends urgent message to the Industry Committee of European Parliament – Stop burning forests for energy

BRUSSELS | On Sunday evening 10 July, Comite Schone Lucht CSL (Clean Air Committee) will send a public message, on behalf of the International Coalition against Burning Biomass, to the industry (ITRE) committee of the European Parliament. This message is sent in advance of the vote of the ITRE on Wednesday 13 July. The public message will be displayed at two prominent locations in the center of Brussels, via a laser action. With this action the International Coalition calls for explicit attention to the disastrous effects of burning biomass under the proposed EU directive, the Clean Air Committee says.

Background
Next Wednesday 13 July the ITRE Committee (Industry, Research and Energy) of the European Parliament votes about amendments to revise the RED. The ITRE vote will not affect the already accepted ENVI text on Art 29 (stopping of biomass-subsidies and not counting combustion of primary woody biomass towards targets of sustainable energy), which will automatically be included in the final report for the plenary vote of the European Parliament mid September. But on other key issues, their vote will be decisive. ITRE-members will also vote individually on amendments proposed by the ENVI Committee or by individual ITRE-members. The Coalition does not want the ITRE Committee to change Article 29 as voted by ENVI. With the action, the coalition urges the rejection of the various negative amendments to Article 29 proposed in ITRE, the Clean Air Committee says.

The Coalition calls on the Industry Committee to stop the subsidies and incentives to burn trees for energy and align with the position adopted by the Environment Committee (ENVI) in
May. Specific issues for the Industry Committee vote are:

 • support the full application of the cascading principle for a hierarchy of use for wood, prioritizing use for long-lived material products over burning, through a new law applying the principle for all Member States;
 • support the ENVI Committee definitions distinguishing between primary and secondary woody biomass to stop support for burning of primary wood from the forest
 • uphold and strengthen the sustainability criteria and forest protection measures proposed by the European Commission.

Contact Press & Media CSL
Fenna Swart | +31 (0) 6 415 14 330 | Maarten Visschers | + 31 (0) 6 344 28 154

Context

The current action is the umpteenth public campaign that has been carried out in the last years, by the Clean Air Committee (CSL) together with the international coalition against burning biomass (see also Forest Defenders Protest). CSL previously brought on behalf of the coalition together with Birdlife Europe and WeMOVE Europe, more than 300,000 signatures to the headquarters of Frans Timmermans in Brussels, vice president of the EU Commission and promoter of woody biomass for energy. In collaboration with other NGOs and action groups, from both the source countries (Baltic states; Estonia (Estonian Forest Aid; Estonian Fund for Nature), Sweden (Protect the Forests) as well as those that import the wood for biomass burning; including NL(CSL), Belgium (FERN, Birdlife), UK (Biofuelwatch), US (Dogwood Alliance, Forest Defenders, PFPI ), Denmark (NOAH), Germany (Robin Wood, NABU) Sweden (Save the Forests), Hungary (WildEurope), Finland, Slovakia (WOLF), Poland (Workshop for All Beings Pracownia), Romania (Green Squad), Austria, France (Canopee) and among others, Italy (Green Impact), they organized numerous (street) actions in Brussels, Amsterdam, London and among others, Berlin. The Netherlands plays a remarkable role in the biomass debate: not only was Netherlands the first country to stop new subsidies last spring, the Dutch are also the second largest wood importers of wood pellets for burning biomass in the world. Major driver of burning biomass is the Dutchman, Frans Timmermans, vice president of the EU Commission and GreenDeal, who made it possible to exempt billions of biomass subsidies (17.5 billion EU euros on annual basis). At the same time, no turning point has been greater than in Dutch society. Due to the ongoing campaign from CSL, awareness and resistance to biomass grew in Dutch society. Where 4 years ago biomass was still seen as a solution, there is now growing consensus within science, politics and society that biomass is a problem that must be stopped as soon as possible (SER, 2020).