Kritiek en oproep tot aanscherping kamerbrief afbouwpad biomassa

Vijf landelijke Milieuorganisaties, Comité Schone Lucht1comiteschonelucht.nl, Mobilisation for the Environment2mobilisation.nl, Leefmilieu3www.leefmilieu.nl, Vereniging Milieudefensie4milieudefensie.nl, en Greenpeace Nederland5www.greenpeace.org, hebben op 16 juni een brandbrief verstuurd naar de Minister voor Klimaat en Energie (Jetten), de Kamerleden van de Commissie EZK, de staats- secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (Heijnen) en de Minister voor Natuur en Stikstof (Van der Wal – Zeggelink). De brandbrief betreft een kritische reactie op de Kamerbrief van Jetten met betrekking tot de be- leidsinzet biogrondstoffen (22 april 2022)6www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/22/beleidsinzet-biogrondstoffen. De brandbrief is verstuurd aan de vooravond van de Commissiebespreking van 22 juni aanstaande waar de kamerbrief is geagendeerd.

De regering spreekt veelvuldig over een ‘afbouwpad biomassa’ maar, volgens de natuurorganisaties, is er welbeschouwd geen sprake van afbouw, maar van een vertraagde opbouw. De regering doet namelijk geen voorstel om minder biomassasubsidies te verstrekken. Alle bestaande (al vergunde) miljardensubsidies voor laagwaardige toepassingen (houtige biomassaverbranding) blijft in het huidige en voorgestelde regeringsbeleid voortbestaan, inclusief extra biomassasubsidies voor hoge temperatuur warmte. In de praktijk betekent dit dat de grootschalige import van houtpellets doorgaat en zelfs wordt uitgebouwd voor langere termijn, al- dus de organisaties.

In de brandbrief roepen de organisaties de minister het beleid op de volgende onderdelen aan te scherpen: subsidiestop biomassaverbranding ook voor hogetemperatuurwarmte; intrekking of afkoop subsidies bijstook kolencentrales; verdere aanscherping duurzaamheidscriteria biogrondstoffen; intrekking vergunde subsidies nog niet gebouwde biomassacentrale.

Voorbeeld van het laatste betreft de geplande maar nog niet gebouwde biomassacentrale van Vattenfall in Diemen. Vattenfall vraagt al anderhalf jaar om duidelijkheid van de politiek. Die tijd is nu gekomen. Compensatie van voorbereidingskosten is nodig. Een dergelijke compensatie levert de overheid geld op. De compensatie zal slechts een deel van de totale vergunde subsidie bedragen. De 395 miljoen euro gereserveerde subsidie voor biomassa (cq het restant daarvan na compensatie) kan dan geïnvesteerd worden in échte duurzame technieken. Dat geld is daarvoor hard nodig. Vattenfall geeft zelf aan niet door te willen gaan met een biomassacentrale die niemand meer wil. Volgens de organisaties is de politiek aan zet en dient de minister boter bij de vis te doen.


Perscontact
Comiteschonelucht.nl/ Maarten Visschers 06 344 28 154 | Fenna Swart – 06 415 14 330


Brandbrief aan minister Jetten en de Commissie EZK:
Brandbrief aan Minister Klimaat en Energie, 16 juni 2022


Achtergrond en inhoud brandbrief
Jaarlijks worden 3.5 miljoen ton geïmporteerde houtpellets in Nederlandse kolencentrales verbrand (benodigde jaarlijkse kaalkap betreft ongeveer tweemaal de oppervlakte van Amsterdam). De totale exploitatiesubsidie in de periode 2019-2027 bedraagt 3,6 miljard euro. Dat zijn 3,6 miljard euro van de belastingbetaler voor de meest laagwaardige toepassing die er bestaat. Comité Schone Lucht voert, in samenwerking met de Internationale Forest Defenders Alliantie en buitenlandse NGO’s uit de Baltische Staten en de Verenigde Staten, al jarenlang campagne tegen deze import. Mede vanwege de desastreuze kaalkap van hun bossen. Hierbij verwijzen wij ook naar het commentaar van betreffende buitenlandse organisaties op deze Kamerbrief.

De landelijke Nederlandse NGOs onder leiding van Greenpeace stapten om deze reden in juli 2021 uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa7www.greenpeace.org/nl/natuur/47038/de-biomassa-leugen, die ze eerder met de industrie hadden ondertekend. Dat betekent dat alle NGOs, inclusief hun vaak wereldwijde netwerk, mede op basis van hun expertise over de bos- sen in de landen van herkomst, van oordeel zijn dat de houtpellets die nog steeds massaal in Nederlandse kolencentrales worden verbrand niet voldoen aan de betreffende criteria.

Er is na jaren traineren door de overheid, eindelijk sprake van voortschrijdend inzicht met betrekking tot de negatieve effecten van biomassaverbranding op de bossen, klimaat, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Daarom dient de overheid nu ook door te pakken en niet alleen de nieuwe subsidies maar ook de reeds lopende subsidies in te trekken of af te kopen, zoals de SER reeds adviseerde in 2020”.

aldus Comité Schone Lucht