Amsterdam, 22 mei 2024

Beste vriend en nieuwsvolger van Comité Schone Lucht,

Het Nederlandse ontwerp voor wat betreft het Klimaat en Energieplan (NEKP) scoort onvoldoende. Ofwel Nederland voldoet niet aan de EU eisen mbt het onderdeel bio-energie.  

Dit is een van de belangrijkste conclusies uit een nieuw rapport van Comité Schone Lucht (NL) in samenwerking met drie internationale natuurorganisaties: BIRDLIFE (INT), FERN (EU) en NRDC (VS).

Lees hier het nieuwe rapport

Uit het rapport blijkt dat het Nederlandse ontwerp Klimaat- en Energieplan op het onderdeel bio-energie niet voldoet aan de eisen van de EU Richtlijn hernieuwbare energie (RED III).

Het ‘National Energy Climate Plan’ (NECP) omvat de doelen en hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid van elke EU lidstaat Nederland voor de jaren 2021 – 2030. Ook bevat het beleid dat volgt uit Europese verplichtingen.

Geen evaluatie effecten op koolstofvoorraad
Een andere belangrijke conclusie uit het rapport is dat in het ontwerp onder meer het beleid ontbreekt mbt houtoogst voor energieopwekking en het effect hiervan op de koolstofopslag van Nederlandse bossen.

De nieuwe Richtlijn eist het verstrekken van nauwkeurige informatie over de biomassa voor energieopwekking die lidstaten in eigen land uit bossen oogsten, het effect van die oogst op de koolstofvoorraad van hun bossen en herstelmaatregelen. Zonder significante verbeteringen van het ontwerp plan zal Nederland niet aan de wettelijke EU eisen kunnen voldoen.

Nederland verzuimt kwantificering bosoogst en maatregelen herstel
Uit het rapport blijkt dat het Nederlandse kader niet het gebruik van binnenlandse bosbiomassa kwantificeert, noch de impact van het gebruik van geoogste bosbiomassa op de koolstofput. Het kader stelt dat de omvang hiervan tegen 2030 zal toenemen als gevolg van bebossing. Maar Nederland verzuimt concreet te maken met welke maatregelen de doelstelling van 10% bosuitbreiding (37.000 hectare) in 2030 ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Nederland heeft zich in 2020 ten doel gesteld om het areaal bos in 2030 met 10% (37.000 hectare) te hebben uitgebreid.

Van deze uitbreiding is tot op dit moment nog niets gerealiseerd. Het definitieve plan dient uiterlijk komende maand, 30 juni 2024, bij de Europese Commissie te zijn ingediend.

Comité Schone Lucht heeft minister Rob Jetten op de hoogte gesteld van deze tekortkomingen en hem, namens de vier organisaties, dringend verzocht de eisen van de EU na te komen. We houden het in de gaten en melden ons weer zodra er nieuws is.

Lees hier de brief aan minister Rob Jetten

Doe mee en ondersteun ons werk voor schone lucht!

Hiervoor en de komende campagne, kunnen we je hulp goed gebruiken.  Comité Schone Lucht wordt alleen gefinancierd door supporters, niet door regeringen, bedrijven of speciale belangen. We vechten tegen de best gefinancierde tegenstanders die je je kunt voorstellen: multinationals, fossiele industrie, plastic vervuilers die onze lucht, water en milieu vervuilen. We opereren onafhankelijk, vanuit een belang en een doel, namelijk: schone lucht als grondrecht en de bescherming en uitbreiding van bossen & biodiversiteit, en dus tegen vervuilende biomassa-industrie.

Als je burgers vraagt wat hun individuele invloed is op Klimaat en natuurbeleid, zullen de meesten waarschijnlijk zeggen: geen of minimale invloed. Comite Schone Lucht wil graag deze voortrekkersrol (blijven) spelen door burgers en ook jongeren een stem te geven. Door hierbij niet alleen te focussen op het probleem maar ook op de oplossingen, kun je meehelpen de stem van Comite Schone Lucht te versterken en hiermee bijdragen aan het realiseren van haar doelstelling: Schone lucht voor mens, dier en natuur.

Doe mee en alvast bedankt voor je steun! 🌳

Klik hier om te doneren

De Stichting Comité Schone Lucht heeft ANBI status. Mocht het voor je belangrijk zijn dat je jouw gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting, dan kun je ons ook steunen door middel van een speciaal formulier van de belastingdienst. Meer informatie vindt u hier.

We stellen je support en bijdrage zeer op prijs.

Veel dank voor je support en ondersteuning
Maarten en Fenna namens het team Comité Schone Lucht


PS
Alle expertise is welkom!
Meld je aan, stuur ons een mail en volg ons voor de laatste ontwikkelingen!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Contact voor de pers:
Fenna Swart | Voorzitter Comite Schone Lucht (Clean Air Committee) |
T. +31 (06) 415 14330 | fenna@comiteschonelucht.nl | www.comiteschonelucht.nl