Nijmegen | Op 12 mei 2022 wordt de tweejaarlijkse “Vrede van Nijmegen Penning 2022” uitgereikt aan Frans Timmermans, vice voorzitter van de Europese Commissie. Dit vanwege zijn inzet voor onder meer ‘ínternationale samenwerking, mensenrechten en duurzaamheid’1https://twitter.com/fenokkio/status/1523640433460789249?s=20&t=emnnjxGkMmsU8WvV12d2WA Drie Nederlandse natuurorganisaties, Comité Schone Lucht, Leefmilieu en Mobilisation for the Environment roepen i.s.m. de Internationale Coalitie tegen Biomassa2https://act.wemove.eu/campaigns/biomass-in-dutch-nl de organisatoren3Gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit en Ministerie van Buitenlandse Zaken van de prijs op een kanttekening te plaatsen bij deze prijs.4https://timmermans.petities.nl/

De kandidaat is pleitbezorger van houtige biomassaverbranding voor warmte en
elektriciteit. Als gevolg hiervan wordt systematische boskap gesubsidieerd
5Het gaat hier om 17,5 miljard euro aan EU gelden op jaarbasis.. Dit gaat gepaard met ecologische misstanden en schending van mensenrechten in de bronlanden, zowel binnen als buiten de EU. Het EU Klimaatbeleid, onder leiding van Frans Timmermans, is hierdoor onvoldoende gericht op bescherming en herstel van bossen, biodiversiteit, diersoorten en luchtkwaliteit. Deze kandidaat verdient dus, met deze prijs, een aanmoediging te ontvangen uitzonderlijke inspanningen te verrichten om biomassa een halt toe te roepen

aldus Comité Schone Lucht

Vandaag wordt door de organisaties ook een gelijknamige petitie gestart6https://timmermans.petities.nl/. Deze is in het verlengde van hun eerdere petitie “De EU moet bossen beschermen, niet verbranden voor energie’’7https://act.wemove.eu/campaigns/biomass-in-dutch-nl die samen met de Nederlandse versie8https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland meer dan 300.000 keer werd getekend. De organisaties hebben aangekondigd de oproep kracht bij te zetten met ludieke acties rondom de prijsuitreiking.


Contact
Comité Schone Lucht | Fenna Swart +31 (0) 6 415 41 330
Leefmilieu | Maarten Visschers +31 (0)6 344 28154

Over Comité Schone Lucht
Comité Schone Lucht (CSL) representeert i.s.m. de internationale coalitie tegen biomassa, natuur- en bewonersorganisaties die bezwaar maken tegen biomassacentrales en bijstook van biomassa in kolencentrales. Samen met MOB heeft het Comité een juridische procedure ingezet tegen de natuurvergunning van de nog te bouwen biomassacentrale Diemen van Vattenfall. MOB heeft juridische procedures tegen bijstook van biomassa in kolencentrales en de bouw van biomassacentrales lopen. CSL heeft in de afgelopen 4 jaar aanhoudend en succesvol campagne gevoerd op lokaal, regionaal en (inter)nationaalniveau tegen opname van biomassaverbranding onder de noemer van ‘hernieuwbare energie’ in zowel NL als de EU m.b.t. het gereviseerde voorstel voor de Richtlijn Hernieuwbare Energie(RED) als onderdeel van het nieuwe Europese Klimaatprogramma Fitfor55, opgesteld door EU Commissaris. Mede op basis van de CSL campagne werden onder meer de conclusies in het SER advies (2020) herschreven, kamervragen gesteld, diverse biomassamoties aangenomen en werd recentelijk (april 2022) een onmiddellijke subsidiestop voor nieuwe biomassasubsidies ingesteld door minister Jetten.

In Nederland heeft in de afgelopen jaren een opvallende paradigmaverschuiving plaatsgevonden op het gebied van biomassa. Vier jaar geleden werd biomassaverbranding nog gezien als de oplossing voor het behalen van de Klimaatdoelen. Momenteel wordt biomassa vooral gezien als probleem dat moet worden opgelost. Deze verschuiving is grotendeels veroorzaakt door druk vanuit de samenleving en de wetenschap. Waar politieke partijen, zowel links als rechts, en grote reguliere natuurorganisaties lange tijd het biomassadossier links lieten liggen, speelde Comité Schone Lucht een belangrijke rol door op te treden als kritische schakel tussen politiek, wetenschap, samenleving en de energiesector. Door niet alleen te reageren, maar ook te anticiperen op actuele ontwikkelingen en de boodschap te vertalen naar de samenleving, is een groeiend bewustzijn ontstaan over de schadelijke kant van biomassa.

Nederland fungeert hierin als voorloper. Vanuit het buitenland worden daarom de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen met grote belangstelling gevolgd, niet alleen vanuit de omringende EU- lidstaten, maar ook vanuit Japan, Engeland, Australië en Amerika. Enkele jaren geleden leek biomassa nog een lucratieve business voor de energie- en bosbouwindustrie. Grote ondernemers en multinationals vrezen nu reputatieschade door boze burgers, zoals onder meer Vattenfall overkwam9www.biofuelwatch.org.uk/2022/vattenfall-doa-pr.

Achtergrond & context biomassa
Volgens minister Jetten heeft het zwaarwegende belang van ontbreken van draagvlak vanuit de samenleving bijgedragen aan de besluitvorming jl. om nieuwe subsidies voor biomassa stop te zetten, conform het advies van de SER (2020). Deze subsidiestop betreft alleen laagwaardige biomassawarmte voor warmtenetten en kassen. CSL vindt dat de subsidies ook voor hogetemperatuurwarmte (zoals de opwekking van stoom voor industriële toepassing) en bestaande subsidies beëindigd moet worden, conform het SER advies (2020).

CSL vindt ook dat de subsidies voor de bijstook van geïmporteerde biomassa in de Nederlandse kolencentrales moeten worden ingetrokken. Jaarlijks worden 3.5 miljoen ton geïmporteerde houtpellets in Nederlandse kolencentrales verbrand. De totale exploitatiesubsidie in de periode 2019-2027 bedraagt 3.6 miljard euro. CSL in samenwerking met Forest Defenders en buitenlandse NGO’s uit de Baltische Staten en de Verenigde Staten geven al jarenlang aan tegen deze import te zijn. Mede vanwege de desastreuze kaalkap van hun bossen. De landelijke Nederlandse NGOs onder leiding van Greenpeace stapten om deze reden in juli 2021 uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa, die ze eerder met de industrie hadden ondertekend.